Till sidinnehåll

Primär prevention

5.1

Levnadsvanor

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Som stöd vid samtal hänvisas till broschyren ”Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer” utgiven av Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård. 

Generellt finns inga starka samband mellan livsstilsfaktorer och insjuknande i lymfom.

Rökning förefaller inte öka risken för insjuknande i aggressiva lymfom 9.

Måttlig alkoholkonsumtion förefaller minska risken att insjukna i de flesta lymfomtyper, men data är för närvarande osäkra 10.

Övervikt har i flera studier visat ge en viss ökad risk för insjuknande i DLBCL1112.

Intag av grönsaker har i några studier rapporterats minska risken för lymfom i allmänhet.

HIV-infektion utan adekvat behandling innebär en klart ökad risk för DLBCL, PCNSL och Burkittlymfom.