Till sidinnehåll

Kvalitetsregister, indikatorer

De nationella kvalitetsindikatorer som föreslås ska stödja kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete samt forskning och utveckling. Indikatorerna bör avspegla de sex perspektiv som ryms inom begreppet god vård, det vill säga vården skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad. effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. För övrigt hänvisas till Nationella Vårdprogrammet för Äggstockscancer

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk onkologi består av olika delregister för olika gynekologiska cancersjukdomar. Det första delregistret, som omfattar ovarial-, tubar- peritonealcancer och cancer abdominis inkluderar även borderlinetumörer, och startade med prospektiv registrering 2009-01-01. Alla regioner deltar i registreringen. Dokumentation inklusive styrdokument och blanketter finns på INCA:s webbplats. Registret är uppbyggt på INCA-plattformen. 

När ett nytt fall av ovarialcancer anmäls i INCA via webben tas informationen omhand av en monitor på RCC som identifierar och kontrollerar data och därefter kopplar till en post i Cancerregistret. Om data saknas eller är felaktiga skickas uppgifterna tillbaka till respektive rapportör för komplettering. Rapportören är den gynekolog som utför den tumörkirurgiska operationen samt den gynonkolog som handlägger patienten. Sekreterarhjälp med cancerregistrering och uppföljning i INCA organiseras lokalt. 

Via INCA-systemet görs täckningskontroll gentemot cancerregistret. Dataanalyser sker i samråd med statistisk expertis i första hand från Regionalt cancercentrum väst. Användare kan se avidentifierade data för landet och identifierade data för den egna enheten. 

Det finns 5 blanketter i ovarialcancerregistret i INCA: 

  • Anmälningsblankett (cancerregistreringsblankett) 
  • Kirurgiblankett 
  • Onkologisk behandlingsblankett 
  • Recidivbehandlingsblankett 
  • Uppföljningsblankett 

Rapportering sker enligt följande: 

Vårdprogramgruppen för äggstockscancer har ett nära samarbete med styrgruppen för det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Registret innehåller inga patientrapporterande livskvalitemått (PROM) men patienttillfredsställelsemätningar (PREM) mätningar införs januari 2017.