Till sidinnehåll

Grundläggande omvårdnadsbegrepp

14.1

Kontaktsjuksköterska

Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den cancervårdande kliniken, med syftet att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten samt stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 2009:11) (Socialdepartementet, 2009). Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt (patientlag 2014:821) .

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Enligt den är kontaktsjuksköterskan en tydlig kontaktperson i sjukvården, med ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. Beskrivningen togs fram inom projektet Ännu bättre cancervård och finns i projektets rapport (2012) (2012).

14.2

Min vårdplan

En individuell skriftlig vårdplan, benämnd Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med cancer. Denna plan innefattar hela processen från utredning till rehabilitering. Dialog med patienten kring moment/insatser som gäller egenvård bör vara en del av vårdplanen och ska utvärderas och ske fortlöpande. För analcancerpatienter är ett långsiktigt perspektiv på egenvård extra viktigt, på grund av den höga risken för seneffekter efter behandlingen (Fowler et al., 2007).

Ovanstående framgår i den nationella cancerstrategin för framtiden (SOU 2009:11) (Socialdepartementet, 2009) och i de patientcentrerade kriterierna som ligger till grund för regionala cancercentrum (Socialdepartementet: 2011) (Kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum (RCC), 2011).

14.3

Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”.

Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans. Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. Uppstartade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliation och cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras i den aktuella patientens Min vårdplan.