Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer och bröstrekonstruktion

Sedan 1 januari 2008 finns ett nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC), vilket ersatt de 6 regionala registren. Nya primära fall av invasiv cancer och cancer in situ hos kvinnor och män registreras, även de som inte opereras. Fall med kända fjärrmetastaser vid diagnos registreras men har tidigare inte följts inte upp i kvalitetsregistret. Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller uppgifter om bröstcancerprocessen såsom ledtider, diagnostik, kirurgi, tumördata, primär pre- och postoperativ onkologisk behandling samt utfall i form av återfall och överlevnad. Klinikerna som deltar i registreringen rapporterar via den webbaserade INCA-plattformen och registreringarna förs över till kvalitetsregistret.

En cancer per bröst kan registreras. Den obligatoriska rapporteringen av anmälningspliktiga tumörer till Cancerregistret görs numera i stället per automatik via anmälan till kvalitetsregistret. Täckningsgraden för anmälan till registret är stabilt hög, nära 100 %. Data om kirurgi och given behandling har likaledes hög täckningsgrad. Däremot har registret i delar av riket ofullständig täckning avseende rapportering av uppföljningsdata rörande lokoregionala återfall och fjärrmetastaser. Under 2019 inleds datainsamling av patientrapporterade utfallsmått.

Sedan 2017 finns en webbaserad interaktiv årsrapport från det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer. Denna uppdateras 2 gånger/år. Här rapporteras i huvudsak processmått. Skillnader mellan regioner och vårdgivare kan kartläggas och relateras till nationella och internationella riktlinjer och kvalitetsmål. Målnivåerna har i första hand utgått från Eusomas riktlinjer, men när dessa saknats har målnivåerna utgått från Socialstyrelsen eller professionen. Målnivåerna omprövas regelbundet och följer de nationella riktlinjerna för bröstcancer.

Nästa kapitel
27 Kvalitetsindikatorer och målnivåer