Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 1. Bilddiagnostik vid pankreascancer

Tabell 1. DT-protokoll

 • Ge vatten per os 500 ml 30 minuter före undersökningen
  (helst fastande > 4 timmar).
 • 2 faser – sen artärfas eller parenkymfas (inkluderar hela pankreas och levern, för att detektera pankreastumören och eventuella hypervaskulära eller neuroendokrina metastaser) + venös fas (buk och bäcken; inkludera torax inför resektionsbedömning).
 • ≥ 500 mg jod/kg kroppsvikt (snabb injektion, minst 5–8 ml/sekund, alternativt fast injektionstid på 25–30 sekunder (1, 2) (30, 31)). Resultaten har visat sig vara bättre vid användandet av större mängd jod, t.ex. 750 mg jod/kg kroppsvikt (3) (32). Ytterligare förbättringar nås med 1 000 mg jod/kg, särskilt vid kombination med lägre kilovolt (80 kV jämfört med 120 kV) ((4) 33).
 • Smalast tillgängliga detektorer och tunna rekonstruerade snitt som utgångspunkt för MPR-rekonstruktioner.
 • Snitt-tjocklek 3–5 mm (överlappande).
 • Rekonstruktioner i 3 plan: axial + coronal + sagittal (samma snitt-tjocklek som ovan).


Tabell 2: Checklista för röntgenutlåtande vid pankreascancer (adapterat efter ref nr 96)

 • Tekniskt utförande och kvalitet – tillräckligt god?
 • Finns direkta tecken på pankreascancer (i pankreasfasen hypodens lesion med dilatation uppströms av pankreas- och/eller gallgången)?
 • Storlek (största tvärsnitt i axialplanet) mätbar eller ej mätbar (isoattenuerande tumör)?
 • Läge (caput höger om VMS, corpus vänster om VMS): caput/uncinatus eller corpus/cauda?
 • Finns dynamiskt kontrastuppladdningsmönster (hypo-, iso- eller hypervaskulär)?
 • Finns indirekta tecken på tumör?                                                                                         Abrupt slut på pankreasgången utan eller med dilatation uppströms?    Abrupt slut på gallgången utan eller med dilatation uppströms?  Double duct sign? Distal atrofi av pankreasparenkymet?

 

Venös påverkan (ange om följande förhållanden finns eller saknas)

 • Vena porta (VP): 
 • Kontakt mellan tumör och VP:  ≤180° eller >180°
 • Slöjighet/stråkighet i kontakt med VP:  ≤180° eller >180°
 • Fokal förträngning eller oregelbunden kontur (t.ex. ”tear drop”)?
 • Total ocklusion av VP?

 

Vena mesenterica superior (VMS):

 • Kontakt mellan tumör och VMS:  ≤180° eller >180°
 • Slöjighet/stråkighet i kontakt med VMS:  ≤180° eller >180°
 • Fokal förträngning eller oregelbunden kontur (t.ex. ”tear drop”)?
 • Total ocklusion av VMS?
 • Anläggningslängd (cm) 
 • Utbredning till första dränerande venen?
 • Trombos i venen (tumör eller koagel?)
 • Venösa kollateraler?

 

Arteriell påverkan (ange om följande förhållanden finns eller saknas)

AMS (arteria mesenterica superior):

 • Kontakt mellan tumör och AMS:  ≤180° eller >180°
 • Slöjighet/stråkighet i kontakt med AMS:  ≤180° eller >180°
 • Fokal förträngning eller oregelbunden kontur?
 • Utbredning till första AMS-grenen?

TC (truncus coeliacus): 

 • Kontakt mellan tumör och TC:  ≤180° eller >180°
 • Slöjighet/stråkighet i kontakt med TC:  ≤180° eller >180°
 • Fokal förträngning eller oregelbunden kontur?

AHC (arteria hepatica communis):

 • Kontakt mellan tumör och AHC:  ≤180° eller >180°
 • Slöjighet/stråkighet i kontakt med AHC:  ≤180° eller >180°
 • Fokal förträngning eller oregelbunden kontur?
 • Utbredning till TC?
 • Utbredning till bifurkationen höger – vänster leverartär?

Anomala artärer (t.ex. arteria hepatica dx gående från AMS):

 • Kontakt mellan tumör och anomal artär?
 • Kontakt mellan tumör och anomal artär:  ≤180° eller >180°

Extrapankreatisk bedömning (ange om följande förhållanden finns eller saknas)

 • Leverlesioner (metastas, oklar, benign)?
 • Andra metastaser (lungor, skelett, binjurar, pleura, peritoneum)?
 • Ascites?
 • Misstänkta lymfkörtlar (porta hepatis, coeliakala, paraaortala)?
 • Överväxt intilliggande organ (ventrikel, tunntarm, kolon, VCI)

 

Sammanfattning

 • Tumör: storlek och lokalisation
 • Kontakt med kärl: finns eller saknas (engagerade kärl och omfattning)
 • Metastaser: finns eller saknas (lokal)

 

Referenser

1.  Schueller G, Schima W, Schueller-Weidekamm C, Weber M, Stift A, Gnant M, et al. Multidetector CT of pancreas: effects of contrast material flow rate and individualized scan delay on enhancement of pancreas and tumor contrast. Radiology. 2006 Nov;241(2):441-8. 

2.  Bae KT. Intravenous contrast medium administration and scan timing at CT: considerations and approaches. Radiology. 2010 Jul;256(1):32-61. 

3. Yamashita Y, Komohara Y, Takahashi M, Uchida M, Hayabuchi N, Shimizu T, et al. Abdominal helical CT: evaluation of optimal doses of intravenous contrast material--a prospective randomized study. Radiology. 2000 Sep;216(3):718-23. 

4.  Loizou L, Albiin N, Leidner B, Axelsson E, Fischer MA, Grigoriadis A, et al. Multidetector CT of pancreatic ductal adenocarcinoma: Effect of tube voltage and iodine load on tumour conspicuity and image quality. Eur Radiol. 2016 Nov;26(11):4021-9.

 

Nästa kapitel
Bilaga 2. Kvalitetsdokument för patologi