Till sidinnehåll

Existentiella aspekter

Rekommendation

  • Eftersom cancer ofta aktualiserar existentiella frågor bör all vårdpersonal ha den kompentens som fordras för att patienten ska kunna erbjudas det stöd som behövs.

De existentiella frågorna berör alla och blir ofta särskilt aktuella då någon får problem med hälsan och behöver vård. Cancer väcker i samhället tankar om lidande och död men också om skuld, ansvar, trygghet och tillit (Hvidt et al., 2019).

Vårdpersonal kan inte ge entydiga svar på existentiella frågor utifrån ett objektivt, naturvetenskapligt perspektiv, utan bör kunna presentera olika sätt att förhålla sig. Uppgiften som vårdpersonal är att öppet och lyhört lyssna till patientens berättelse och ge utrymme för reflektion, utan att förmedla färdiga svar och lösningar på patientens existentiella frågor (Khoshnood et al., 2018).

Det är viktigt att inte döma eller värdera i dialogen kring existentiella frågor. Respekt för patientens egen upplevelse av sin livssituation, även om den inte är begriplig för någon annan, är extra viktig. Om patienten uttrycker behov av stöd utöver detta bör hänvisning till kurator, psykoonkologisk sjuksköterska, psykoterapeut eller psykolog ges om det förefaller finnas inslag av oro eller ångest.

Det finns ingen intervention som uppfyller kraven på evidens när det gäller existentiella frågor och problem specifikt inom cancervård (Kittelson et al., 2019; LeMay et al., 2008). Patienten kan vid behov hänvisas till företrädare för olika samfund (Myndigheten för stöd till trossamfund). Sjukhuskyrkan är i det sammanhanget en värdefull samarbetspartner. Sjukhuskyrkans personal möter människor i lyssnande och dialog, med sekretess, och förmedlar vid behov kontakt med företrädare för andra samfund och religioner.

Enligt WHO påverkar den existentiella hälsan uppfattningen av fysisk, psykisk och social hälsa. Melder (Melder, 2011) har med utgångspunkt från WHO:s hälsoinstrument, WHOQOL-SRPB Field-Test Instrument, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett samtalskort utifrån åtta teman för existentiell hälsa, se Studieförbundet Vuxenskolan/Existentiell hälsa.

Dessa åtta teman är:

  • Upplevelse av sammanhang
  • Existentiell styrka och kraft
  • Tillit som livskraft
  • Meningen med livet
  • Upplevelse av helhet
  • Harmoni och inre lugn
  • Upplevelse av förundran
  • Förhoppning