Till sidinnehåll

Egenvård

17.1

Inledning

Nedanstående patientråd gäller främst under och närmast efter perioder med kraftigare cytostatikabehandling och stamcellstransplantation, men kan även tillämpas under och efter strålbehandling och antikroppsbehandling. Informationen till patienten bör givetvis individualiseras, se bilaga 2 Patientinformation. Se även broschyren Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer utgiven av Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård.

17.2

Infektionskänslighet

Allmänna råd till patienten för att undvika infektion:

  • Var noggrann med handhygienen. Det gäller både dig själv och dina närstående.
  • Träffa gärna folk – men undvik infekterade personer (speciellt luftvägssmitta).
  • Undvik gärna folksamlingar och köer om det går, speciellt under influensatider.
  • Om du kommer i kontakt med någon som är smittad med vattkoppor – ta snarast kontakt med din läkare för att diskutera eventuella åtgärder. Vattkoppor kan vara farligt för dig. Risken att du blir sjuk är dock liten om du har haft vattkoppor tidigare eller om du har förebyggande virusprofylax (aciklovir eller valaciklovir).
  • Undvik att vistas i närheten av husrenoveringar eller ombyggnationer, och undvik att gräva i jord. I byggdamm och jord kan det finnas svampsporer som kan ge farliga infektioner när du är infektionskänslig.
17.3

Munhygien

God munvård är viktig, speciellt tiden närmast efter cytostatikabehandlingen. Använd då en mjuk tandborste med mild tandkräm. Rengör också försiktigt mellan tänderna varje dag.

17.4

Fysisk aktivitet

Fortsätt gärna med den motion eller annan fysisk aktivitet som du annars ägnar dig åt, i den utsträckning som du kan och orkar.

17.5

Hud

Var försiktig med solen eftersom huden är känsligare än vanligt efter cytostatikabehandlingen. Detta gäller även solarium.

Vissa cytostatika kan ge nedsatt känsel i fingrarna och under fotsulorna och därför är det lätt att få sår där. Undvik sådant som kan skada huden, t.ex. att gå barfota.

17.6

Mage och tarm

Förstoppning är en vanlig biverkning under cytostatikabehandling. Den kan orsakas av läkemedel som ges mot illamående (exempelvis Ondansetron), av morfinpreparat, av vissa cytostatika eller av mindre fysisk aktivitet. Försök att vara fysiskt aktiv i den utsträckning du kan och orkar. Det finns också flera olika läkemedel mot förstoppning, som din läkare kan förskriva.

17.7

Vaccinationer

Vaccinera dig mot säsongsinfluensan. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderar att alla som har gravt nedsatt immunförsvar gör detta. Det är bra om dina närstående också vaccinerar sig mot säsongsinfluensa, inklusive små barn.

Vaccinera dig mot pneumokocker om du nyligen har fått cytostatikabehandling eller annan immunhämmande behandling. Andra vaccinationer bör diskuteras med din behandlande läkare.

Om du har fått eller får behandling med rituximab saknar vaccinationerna dock effekt under 6 månader efter att du har avslutat behandlingen 103.

Om du har genomgått en allogen eller autolog stamcellstransplantation ska du få ett särskilt vaccinationsschema.

17.8

Feber

Det är mycket viktigt att du omedelbart hör av dig till närmaste sjukhus om du får feber över 38,5 °C, hosta, andfåddhet, blödning, blåsor i huden (bältros) eller andra nya sjukdomssymtom. Kontaktuppgifter finns i din vårdplan.

17.9

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

17.10

Rökning

Om du röker bör du sluta, eftersom rökning har negativa effekter vid operation och strålbehandling och ger ökad risk för sekundär lungcancer. Kontaktsjuksköterskan kan hänvisa dig till rökavvänjning via primärvården eller till specialiserad vård 104105106107108109110. Du kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00.

17.11

Komplementär och alternativ medicin

Komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 111112. Du bör få information om detta av din kontaktsjuksköterska.

17.12

Alkohol

Som patient bör du vara uppmärksam på dina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar 113114115.

Om du vill ha stöd för att förändra dina alkoholvanor kan du ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.