Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Cytostatikabehandling av Hodgkins lymfom bör bedrivas vid specialiserade onkologi- eller hematologienheter där det finns tillräckligt med kunskap och resurser dygnet runt och året runt för att hantera komplikationer till behandlingen.

Punktlistan nedan visar vad vi ser som minimikrav för att diagnostisera och behandla patienter med Hodgkins lymfom:

 • Minst en specialist i lymfomonkologi eller hematologi, med tillgång till specialist dygnet runt.
 • Tillgång till strålbehandlingsavdelning med stor erfarenhet av att behandla Hodgkins lymfom.
 • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger.
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum.
 • Tillgång till intensivvård.
 • Upparbetade rutiner för att frysa spermier samt rutiner för fertilitetsbevarande åtgärder för kvinnor.
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling.
 • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter.
 • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten.
 • Hög andel sjuksköterskor med > 1 års erfarenhet av cytostatikabehandling (> 50 %).
 • Tillgång till rehabiliteringsteam.
 • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog.
 • Resurser för att kunna delta i kliniska läkemedelsprövningar och patientnära vårdforskning.
 • Behandling med stamcellstransplantation ska begränsas till specialiserade enheter, i allmänhet universitetssjukhus.