Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Daniel Molin, docent, ordförande, Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro

 

Christina Goldkuhl, Överläkare, Onkolog- och hematologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

 

Ann-Sofie Johansson, med.dr, Överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Gunilla Enblad, professor, Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro

Ingemar Lagerlöf, doktorand, Överläkare, Hematologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, RCC Sydöst

Ingrid Glimelius, docent, Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala , RCC Uppsala-Örebro

Johan Linderoth, med.dr, Överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Karin Fjordén, med.dr, Specialistläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Laura Husso, patientrepresentant

Lotta Hansson, docent, Överläkare, PF lymfom, PO Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland

Marzia Palma, med.dr, Specialistläkare, PF lymfom, PO Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland

Rose-Marie Amini, professor, Överläkare, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro

 

Urban Jerlström, Överläkare, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Uppsala-Örebro

Åsa Örnberg, Onkologisjuksköterska Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

24.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Sofia Heyman, specialistläkare, Hematolog- och Onkologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

24.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av gruppens jävsdeklarationer kan erhållas från Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro.

Daniel Molin har varit nationell huvudprövare i kliniska studier för Merck och Takeda och Ingemar Lagerlöf har varit prövare i kliniska studier för Nanovector, Janssen och Takeda. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv.

24.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Daniel Molin till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet.

Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från RCC:s arbetsgrupper, enskilda kliniker och företrädare för patienter och professioner.

 • Dietisternas Riksförbund
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel (NAC)
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Region Blekinge
 • Region Halland
 • Region Jönköping
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Östergötland
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk Förening för medicinsk Radiologi
 • Svensk Förening för nuklearmedicin
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska BMT-gruppen
 • Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
 • Västra Götalandsregionen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s webbplats.

Nästa kapitel
Bilaga 1 Kvalitetsdokument för patologi