Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Daniel Molin, docent, ordförande
Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala RCC Uppsala-Örebro

Christina Goldkuhl
Överläkare, Onkolog- och hematologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
RCC Väst

Ann-Sofie Johansson, med.dr
Överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
RCC Norr

Gunilla Enblad, professor
Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala RCC Uppsala-Örebro

Ingemar Lagerlöf, doktorand
Överläkare, Hematologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
RCC Sydöst

Ingrid Glimelius, docent
Överläkare, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala
RCC Uppsala-Örebro

Johan Linderoth, med.dr
Överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund
RCC Syd

Lotta Hansson, docent
Överläkare, PF lymfom, PO Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
RCC Stockholm-Gotland

Marzia Palma, med.dr
Specialistläkare, PF lymfom, PO Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
RCC Stockholm-Gotland

Rose-Marie Amini, professor
Överläkare, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
RCC Uppsala-Örebro

Urban Jerlström,
Överläkare, Universitetssjukhuset Örebro
RCC Uppsala-Örebro

Åsa Örnberg
Onkologisjuksköterska Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
RCC Norr

24.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Sofia Heyman, specialistläkare, Hematolog- och Onkologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Laura Husso, patientrepresentant, Karin Fjordén, med.dr Specialistläkare, Skånes universitetssjukhus RCC Syd.

24.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av gruppens jävsdeklarationer kan erhållas från Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro.

Daniel Molin har varit nationell huvudprövare i kliniska studier för Merck och Takeda och Ingemar Lagerlöf har varit prövare i kliniska studier för NanoveDTor, Janssen och Takeda. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv.

24.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Daniel Molin till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Dietister inom onkologi (DIO)
 • E-hälsomyndigheten
 • Folktandvården Västra Götaland
 • LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Region Sörmland
 • RCC Norr cancerrehabilitering
 • RCC Stockholm Gotland
 • RCC Väst
 • RCC Väst PNR
 • Region Blekinge
 • Region Gävleborg
 • Region Skåne
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • SKR:s kvinnofridssatsning
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för Palliativ Medicin
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk kuratorförening
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Vårdprogramgruppen cancerrehabilitering

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.