Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Strålbehandling vid primära kutana lymfom

13.1

Översikt

Kutana lymfom är ofta mycket strålkänsliga varför strålbehandling är en effektiv behandling för enstaka lesioner vid multifokal sjukdom, men kan också ge en lång remission eller t.o.m. bot hos enstaka patienter med lokaliserad sjukdom. Även vid tumörbildning har strålbehandling ofta en mycket god effekt. Behandlingen måste individualiseras med hänsyn till lymfomets histologi, utbredning och lokalisation.

Strålbehandling kan ges ensamt eller i kombination med annan lokalbehandling eller systemisk behandling. I många fall får man en god täckning med lämplig elektronenergi och ibland till och med med röntgenbehandling som har ett mycket begränsat penetrationsdjup. Vid djupa eller mycket stora tumörer samt tumörområden med cirkumferent växt behöver man dock använda fotonenergi. Ofta behövs ett uppbyggnadsbolus för att få tillräcklig dos på hudytan.

Clinical Target Volume (CTV) bör inkludera kliniskt relevant erytrodermi och induration, men behöver inte inkludera frisk skelettvävnad eller fascia (Yahalom et al., 2015). En CTV marginal på cirka 1,5 cm används vanligen.

13.2

Doser vid lokal strålbehandling

Mycosis fungoides:

 • Lokaliserad sjukdom med kurativ intention: 24 Gy/12 fraktioner
 • Multifokal sjukdom: 8 Gy/2 fraktioner. Man kan också överväga behandling med 8 Gy som engångsfraktion (Thomas et al., 2013). Hänsyn får tas till strålfältets utbredning och tidigare strålbehandling i området. Fraktionerad behandling ger en något lägre normalvävnadstoxicitet.

 
Anaplastiskt storcelligt T-cellslymfom:

 • Lokaliserad sjukdom med kurativ intention: 24-30 Gy/12-15 fraktioner.
 • Multifokal sjukdom: 8 Gy/2 fraktioner.


Primärt kutant akralt CD8+ T-cellslymfom och primärt kutant CD4+ små/medium T‑cellslymfoproliferation:

 • Lokaliserad sjukdom med kurativ intention: 24 Gy/12 fraktioner.

Primära kutana B-cellslymfom:

 • Primärt kutant marginalzonslymfom samt primärt kutant follikelcenterlymfom:
  • Lokaliserad sjukdom med kurativ intention: 24 Gy/12 fraktioner.
  • Multifokal sjukdom: 4 Gy/2 fraktioner.
 • Primärt kutant diffust storcelligt B-cellslymfom, leg-type:
  • Vid lokaliserad sjukdom då ingen cytostatika är given: 40 Gy/20 fraktioner. Då cytostatikabehandling givits med uppnådd partiell remission kan en något lägre dos ges, 36 Gy/18 fraktioner, och om strålbehandling ges vid komplett remission 30 Gy/15 fraktioner.
  • Vid multifokal sjukdom: 36-40 Gy/18-20 fraktioner eller motsvarande biologisk dos med kortare fraktionering.
13.3

Helkroppsbestrålning med elektroner

Vid recidiverande MF samt vid Sézarys syndrom används internationellt helkroppsbestrålning med elektroner, så kallad Total Skin Electron Beam Therapy (TSEBT). Tidigare gavs vanligtvis en dos av 30-36 Gy. Vid TSEBT finns risk för betydande dosberoende hudbiverkningar och behandlingen leder inte till bot. På senare år har lägre totaldoser (10-12 Gy) använts, vilket möjliggör förnyad behandling vid behov och ger mindre hudbiverkningar (Hoppe et al., 2015; Kamstrup et al., 2015). Denna behandling är resurskrävande och är för närvarande inte tillgänglig i Sverige men vid behov kan patienter remitteras till förslagsvis Rikshospitalet i Köpenhamn. 

Helkroppsbestrålning av huden med fotoner med användande av tomoterapiteknik har beskrivits. Tekniken får betraktas som experimentell och finns för närvarande i Lund (Lin et al., 2013). Benmärgshämning vid denna teknik är en kliniskt viktig biverkan.

Nästa kapitel
14 Responskriterier