Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Underlag för nivåstrukturering

Antalet patienter med hudlymfom är relativt litet, och för att uppnå klinisk erfarenhet bör vården inom området koncentreras till ett fåtal enheter. På detta sätt skapas förutsättningar för god vård och utveckling av behandling. Patienterna bör ges möjlighet till bedömning hos specialist med erfarenhet av hudlymfom.

Ett nationellt forum för diskussion kring diagnostik och behandling skulle vara av stort värde och vårdprogramgruppen föreslår att nationell multidisciplinär konferens etableras för diskussion och behandlingsbeslut i utvalda fall.

Vissa ovanliga behandlingar kräver specialiserade tekniker eller specialiserad utrustning och behöver av resursskäl koncentreras till regionala centrum. Extrakorporeal fotoferes, ECP, bör finnas tillgängligt regionalt för behandling av patienter med Sézarys syndrom. Helkroppshudbestrålning (TSEBT) är en internationellt etablerad behandling, som för närvarande inte är tillgänglig i Sverige. Ett eller två nationella centrum för helkroppshudbestrålning behöver etableras för att möta patienternas behov. Nya tekniker med fotonbestrålning av helkroppshud är under utveckling och kan komma att få ett användningsområde motsvarande TSEBT, men är ännu inte en standardbehandling. Alternativt kan man överväga att remittera patienter till ett annat nordiskt centrum för TSEBT.

Nästa kapitel
21 Kvalitetsregister