Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Egenvård

14.1

Kontrollera huden

Patienter som haft melanom bör lära sig självkontroller och att informera om sin tidigare melanomdiagnos i samband med sjukvårdskontakter. I detta ingår att patienten lär känna sin kropps nevi så att hen uppmärksammar förändringar. Vid oro för en förändring bör patienten uppmanas att kontakta sin primärvårdsspecialist för en bedömning.

Patienten ska ges råd om solskydd och om ett klokt beteende i solen. Råden bör innehålla information om att undvika direkt solstrålning mellan klockan 11 och 15 då solen är som starkast. Kläder och hatt bör i första hand användas som solskydd. Solskyddskräm med hög skyddsfaktor som innehåller skydd mot både UVA och UVB kan ge ett visst skydd men bör endast användas som komplement till andra solskyddande åtgärder, till exempel kläder och skugga. Ofta överskattar individen hur länge man kan vistas i solen utan att bränna sig. Solens strålar är också olika starka på olika breddgrader, och hen bör ta hänsyn till detta vid resor till sydliga trakter. Informationen bör också innehålla en varning för solariesolande (i ickemedicinskt syfte) i syfte att bli solbrun. Förbud mot solarieanvändning för barn under 18 år införs under 2018.

För ytterligare information kan patienten hänvisas till Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

14.2

Att hitta nya melanom snabbt

Det viktigaste är att upptäcka och behandla hudmelanom tidigt medan de är tunna (≤ 1 mm). Överlevnaden är då mycket god (Balch et al., 2009; Rigel et al., 2000; Socialstyrelsen). Patienten uppmanas efter en melanomdiagnos att ta för vana att undersöka huden själv en gång i månaden enligt nedan.

I hudundersökningen ingår:

  • Inspektera och känna igenom operationsärret och inspektera hela huden för att se om nya nevi/pigmentförändringar, knutor eller andra avvikande hudförändringar uppkommit. Nyuppkomna hudförändringar eller hudförändringar som ändrar färg, form, storlek, blöder eller kliar ska kontrolleras av primärvårdsspecialist.
  • Känna efter förstorade lymfkörtlar i armhålor, ljumskar och på halsen, i synnerhet bör det lymfkörtelområde som dränerar primärtumörområdet undersökas. Det görs lättast när patienten tvålar in sig i duschen. Höger och vänster sida bör jämföras.
14.3

Nationella riktlinjer

Rekommendationer

Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och att vara uppmärksam på sina alkoholvanor. Fysisk aktivitet bör också rekommenderas.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

14.4

Rökning

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp (Iwakawa et al., 2006; Jagsi et al., 2007; Kaufman et al., 2008; Macdonald et al., 2004; Prochazka et al., 2002; Sharp et al., 2013; Wells et al., 2004). Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00.

Rökande personer som bär nedärvda mutationer i melanomgenen CDKN2A har även kraftigt ökade risker för cancer i luftvägarna och övre matsmältningsorganen (Wells et al., 2004)  Mutationsbärare ska därför alltid informeras om denna riskökning.

För vidare fördjupning, se bilagan Handläggning av individer inom familjer med familjärt melanom.

14.5

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar (Bradley et al., 2011; Nath et al., 2010; Tonnesen et al., 2009).

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

14.6

Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel (Malekzadeh, 2005; Peterson, 2005).

14.7

Fysisk aktivitet

För att lindra symtom och biverkningar kan patienten rekommenderas fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet, både aerob och muskelstärkande, minskar fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) samt förbättrar fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering.

Nästa kapitel
15 Uppföljning