Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

1.1

Sammanfattning

I Sverige diagnostiseras drygt 4 000 invasiva maligna melanom (melanom) i huden årligen och ca 4 000 förstadier (in situ melanom) till sjukdomen. En liten andel av patienterna har melanom med okänd primärtumör eller melanom lokaliserade till slemhinnorna eller ögat. Varje år avlider över 500 patienter av melanom i Sverige. 

Patienter med melanom handläggs initialt ofta inom öppenvården. Uppföljning vid lokaliserad sjukdom, större kirurgi inklusive portvaktskörtelkirurgi liksom utredning och behandling av avancerad sjukdom sker inom specialistsjukvården vanligen vid de större sjukhusen i Sverige.

Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanom är fortfarande avgörande för prognosen. Vid misstanke eller stark (välgrundad) misstanke om melanom ska utredning ske med diagnostisk excision, teledermatoskopisk konsultation eller remiss till hudspecialist.

För hudmelanom finns även ett standardiserat vårdförlopp (SVF) framtaget, som gäller från och med maj 2016 och avser välgrundad misstanke.

Den histopatologiska bedömningen vid melanom som många gånger är komplicerad, är avgörande för korrekt handläggning och prognosbedömning samt innefattar allt oftare molekylär patologi.

En uppdaterad stadieindelning för melanom (AJCC 8) implementeras från och med januari 2018 i Sverige. Denna indelning påverkar samtliga delar i TNM.

Utvecklingen av nya behandlingar, som inkluderar målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, har gått mycket snabbt för melanom. Dessa behandlingar har markant förbättrat överlevnaden vid metastaserad sjukdom och kan påtagligt förlänga tiden till återfall. Durationen av behandlingssvaret varierar dock mellan patienterna och det saknas fortfarande behandlingsprediktiva markörer. Dessa läkemedel har nu även visat mycket god effekt som adjuvant behandling vid lokoregional sjukdom.

Vårdprogrammet syftar till att ge nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av patienter med alla typer av melanom oavsett ålder. Vårdprogrammet beskriver i första hand godkända och beprövade behandlingar. Här finns information om pågående kliniska prövningar.

Målgruppen för vårdprogrammet är de läkare som har hand om och behandlar patienter med melanom i olika skeden av sjukdomen, de sjuksköterskor och paramedicinare som vårdar dessa patienter, samt de patologer, röntgenologer/nuklearmedicinare och kliniska genetiker som är involverade i utredningen av melanom.

1.2

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet omfattar alla patienter med melanom i olika skeden av sjukdomen och inkluderar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom). Vårdprogrammet innehåller också rekommendationer för handläggningen av melanom hos gravida och barn < 8 år.

1.3

Förändringar jämfört med tidigare version

Den tidigare versionen av vårdprogrammet uppdaterades våren 2018. I vårdprogrammet reviderat hösten 2018 har följande tillkommit: 

  • Förtydligande om operationsmarginaler vid in situ-melanom i kapitel 9.

  • Rekommendation om adjuvant behandling med checkpointhämmare och målsökande behandling vid stadium III melanom i kapitel 10.

  • Uppdatering och förtydligande av systemisk onkologisk behandling vid metastaserat mukosalt melanom i kapitel 10.

  • Rekommendationer avseende kombinationsbehandling med ipilimumab och nivloumab vid metastaserade mukosalt melanom, av imatinib som behandlingsalternativ vid c-KITmuterade metastaserade melanom samt förtydligande om att analys av PD-L1 uttryck ej krävs vid behandling med ipilimumab och nivloumab i kombination vid CNS-metastaserat melanom eller metastaserat ögnmelanom i kapitel 10.

  • Systemisk adjuvant behandling rekommenderas framför adjuvant strålbehandling i kapitel 11.

  • Förtydligande om nivåstrukturering vid lymfkörtelkirurgi i kapitel 16.

1.4

Standardiserat vårdförlopp (SVF)

För hudmelanom finns ett standardiserat vårdförlopp (SVF) framtaget, som gäller från och med maj 2016. Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och SVF. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

SVF finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats

SVF uppdateras regelbundet för att överensstämma med riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet för malignt melanom.

1.5

Evidensgradering enligt GRADE

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:

Starkt vetenskapligt underlag (++++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet.

Nästa kapitel
2 Mål med vårdprogrammet