Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Underlag för nivåstrukturering

Melanom handläggs vanligen både inom öppen- och primärvård samt inom den specialiserade sjukhusvården. Handläggningen av patienter med melanom sker ofta i nära samarbete mellan flera specialiteter som primärvårdsspecialist, dermatologer, kirurger, onkologer, patologer, och röntgenologer. Annan specialiserad personal som sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, dietister och fysioterapeuter bör vara delaktiga i hela vårdkedjan och väl insatta i den rekommenderade behandlingen och dess risk för komplikationer. En väl fungerande kommunikation mellan universitetssjukhuset, länssjukhuset och primärvården bör finnas då den är väsentlig inom alla vårdkategorier för att optimera omhändertagandet av melanompatienten. Forskning och utveckling bör vara etablerad och aktiv. Vanligen sker detta från universitetssjukhusen ut mot länssjukhusen och öppenvården. 

Diagnostisk excision av misstänkta hudmelanom för diagnos kan ske inom primärvården gärna efter konsultation med dermatolog via teledermatoskopiremiss om den möjligheten finns tillgänglig. Patienten bör omgående remitteras till specialistklinik för bedömning och operation om diagnostisk excision inte är möjlig vid den sjukvårdsenhet där misstanke om hudmelanom väcks. 

Utvidgad excision +/-portvaktskörtelundersökning bör ske inom specialistsjukvården, se även avsnitt 9.2.1. Rekommendation om kirurgi vid stadium III och IV sjukdom skall föregås av diskussion på MDK. Inguinala och iliakala utrymningar bör centraliseras åtminstone till regional nivå. Lymfkörtelutrymningar inom huvud-/halsregionen är redan centraliserad till universitetssjukhusen. Isolerad hyperterm perfusion är centraliserad till en vårdgivare, se avsnittet om ILI/ILP se avsnitt 9.3.4.

De centra och kirurger som utför SNB bör uppnå kriterierna att varje centrum ska ha utfört >30 fall med SNB för melanom med >85 % precision och att varje enskild kirurg ska ha utfört >15 SNB för melanom. Det är av yttersta vikt att varje enhet som utför SNB för melanom aktivt följer sina resultat avseende hela vårdkedjan för att säkerställa god kvalitet.

Den histopatologiska bedömningen vid melanomutredning inklusive undersökning av lymfkörtelpreparat bör ske av melanominriktad patolog då diagnostiken kan vara komplicerad och ligger till grund för prognosbedömningen och fortsatt behandling. 

Avancerad behandling av metastaserat melanom bör bedrivas vid specialiserade kliniker, där det finns tillräckliga kunskaper och resurser för att hantera de svåra överväganden och komplikationer som kan uppstå samt möjlighet för patienterna att ingå i kliniska behandlingsstudier, se kapitel 10.

Handläggningen och behandlingen av melanom med okänd primärtumör liksom vid melanom i slemhinnor eller öga bör ske inom specialistvården från start. 

Nästa kapitel
17 Kvalitetsregister