Till sidinnehåll

Bilaga 4. Översikt över palliativa regimer vid skivepitelcancer och spottkörtelcancer

Se nationellt registrerade regimer. 

För övriga regimer gäller dosering och premedicinering enligt lokala riktlinjer.

Skivepitelcancer

Kombinationsbehandlingar 

 • PF, cisplatin + 5-Fluorouracil
  Vid nedsatt hörsel och eller nedsatt njurfunktion är carboplatin ett alternativ till cisplatin, med jämförbar men sannolikt något lägre effekt. 
  • 5-Fluorouracil peroralt givet som capecitabine dag 1 tom 14 har sannolikt samma effekt som intravenöst tillfört 5-FU. Kapslarna kan slammas upp i vätska för att underlätta peroral tillförsel och tillförsel via sond. 
  • Tillägg med EGFR hämmare, cetuximab, har i en randomiserad fas III studie [1] visat förlängd överlevnad jämfört med enbart platinapreparat + 5-Fluorouracil, med en medianöverlevnad på 10.1 jämfört med 7.4 månader. 
 • Carboplatin-paclitaxel kombinationen uppvisar sannolikt samma tumöreffekt som PF i den palliativa situationen men detta är inte vetenskapligt bevisat varför det är andrahandsvalet. Carboplatin-Paclitaxel kan ges polikliniskt och är ett bra alternativ när man önskar en något lindrigare behandling first-line önskas [2].
 • Paclitaxel-capecitabine uppvisar i en dansk studie [3] en responsrat (CR+PR) på 42 % med låg toxictet. 
 • Cisplatin-gemcitabine är en effektiv och tolerabel behandling vid nasofarynxcancer [4].
 • Gemcitabine-vinorelbine kan prövas vid nasofarynxcancer efter svikt på platinum-baserad terapi, med ORR ca 37 % och median OS på 14 mån. Benmärgstoxicitet är relativt vanlig biverkan [5]. 

Singelbehandling 

 • Nivolumab (Opdivo 240 mg varannan vecka). Immunologisk behandling är godkänd i andra linjen efter platinumbaserad terapi, med en ORR på 13 % i den studie som låg till grund för godkännandet [6]. 
 • Taxaner (paclitaxel)är väl tolererad behandling och ger respons hos drygt 20 % av patienterna [2].
 • Capecitabine har tolerabal biverkningar och effekt hos cirka 20 % av patienterna [7].
 • Metotrexate i singelbehandling, givet som veckodos, alternativt i kombination med 5-FU samt leukovorin, är välbeprövade palliativa regimer med låg toxicitet och effekt i 10–30 % [2]. 
 • EGFR hämmare (cetuximab) i singelbehandling har effekt hos 10 % av patienterna [8].

Spottkörtelcancer

 • Kombinationen CAP, cyklofosfamid, doxorubicin, cisplatin; uppvisar respons hos
  40–50 % [9].
 • Cisplatin-vinorelbine kan vara ett alternativ vid adenoidcystisk cancer med en responsrat på cirka 40 % [10].
 • Cisplatin-gemcitabine visar effekt i drygt 20 % av fallen [11].

Referenser

1.Vermorken JB, Specenier P. Optimal treatment for recurrent/metastatic head and neck cancer. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO. 2010;21 Suppl 7:vii252-61.

2.Lala M, Chirovsky D, Cheng JD, Mayawala K. Clinical outcomes with therapies for previously treated recurrent/metastatic head-and-neck squamous cell carcinoma (R/M HNSCC): A systematic literature review. Oral oncology. 2018;84:108-20.

3.Bentzen JD, Hansen HS. Phase II analysis of paclitaxel and capecitabine in the treatment of recurrent or disseminated squamous cell carcinoma of the head and neck region. Head & neck. 2007;29(1):47-51.

4.Jin Y, Shi YX, Cai XY, Xia XY, Cai YC, Cao Y, et al. Comparison of five cisplatin-based regimens frequently used as the first-line protocols in metastatic nasopharyngeal carcinoma. Journal of cancer research and clinical oncology. 2012;138(10):1717-25.

5.Chen C, Wang FH, Wang ZQ, An X, Luo HY, Zhang L, et al. Salvage gemcitabine-vinorelbine chemotherapy in patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma pretreated with platinum-based chemotherapy. Oral oncology. 2012;48(11):1146-51.

6.Ferris RL, Blumenschein G, Jr., Fayette J, Guigay J, Colevas AD, Licitra L, et al. Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck. The New England journal of medicine. 2016;375(19):1856-67.

7.Martinez-Trufero J, Isla D, Adansa JC, Irigoyen A, Hitt R, Gil-Arnaiz I, et al. Phase II study of capecitabine as palliative treatment for patients with recurrent and metastatic squamous head and neck cancer after previous platinum-based treatment. British journal of cancer. 2010;102(12):1687-91.

8.Fury MG, Sherman E, Lisa D, Agarwal N, Algazy K, Brockstein B, et al. A randomized phase II study of cetuximab every 2 weeks at either 500 or 750 mg/m2 for patients with recurrent or metastatic head and neck squamous cell cancer. Journal of the National Comprehensive Cancer Network : JNCCN. 2012;10(11):1391-8.

9.Lagha A, Chraiet N, Ayadi M, Krimi S, Allani B, Rifi H, et al. Systemic therapy in the management of metastatic or advanced salivary gland cancers. Head & neck oncology. 2012;4:19.

10.Airoldi M, Pedani F, Succo G, Gabriele AM, Ragona R, Marchionatti S, et al. Phase II randomized trial comparing vinorelbine versus vinorelbine plus cisplatin in patients with recurrent salivary gland malignancies. Cancer. 2001;91(3):541-7.

11.Laurie SA, Siu LL, Winquist E, Maksymiuk A, Harnett EL, Walsh W, et al. A phase 2 study of platinum and gemcitabine in patients with advanced salivary gland cancer: a trial of the NCIC Clinical Trials Group. Cancer. 2010;116(2):362-8.