Till sidinnehåll

Symtom och kliniska fynd vid huvud- och halscancer

Majoriteten (cirka 60 %) av alla nya fall av HH-cancer diagnostiseras med avancerad tumörsjukdom, d.v.s. i stadium III eller IV. En av förklaringarna är att sjukdomen initialt ofta ger vaga och banala symtom som till viss del kan likna infektioner som ”halsont” eller ”förkylning med bihålebesvär”. En annan förklaring är att sjukdomen i sig är relativt ovanlig och att dessa patienter är svåra att undersöka adekvat på en vårdcentral. En viktig uppgift för ÖNH-specialiteten är därför att medverka till att göra sjukdomarnas symtom mer kända samt utbilda allmänläkare i vår specifika undersökningsteknik. 

Några typiska symtom är heshet, ensidiga halssmärtor som strålar upp mot örat eller smärta från själva tumörlokalen. Debutsymtom kan också vara resistens på halsen utan andra symtom. Efterhand som tumören växer kan den påverka vitala funktioner och ge svårigheter att svälja, andas och tala. Viktnedgång och malnutrition hos dessa patienter är vanligt.

En översikt av de vanligaste symtomen som bör föranleda cancermisstanke anges nedan. Symtomen anges också i relation till diagnosgrupp. En mer detaljerad beskrivning av symtomen för diagnosgrupperna ges i respektive avsnitt.

6.1

Symtom som bör föranleda misstanke om cancer

Nedan beskrivna symtom gäller för vuxna. Observera dock att spottkörtelcancer och nasofarynxcancer förekommer ibland hos yngre personer.

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen utan infektion eller annan förklaring.
 • Ensidig nästäppa utan förklaring.
 • Blodig sekretion från näsan utan infektion eller annan förklaring.
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla, svalg eller spottkörtel.
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förklaring eller förbättring.
 • Besvär med att svälja eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen.
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker.
 • Ensidiga obehag eller smärtor i halsen utan infektion eller annan förklaring.
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit) hos vuxen utan infektion eller annan förklaring.
 • Resistens i öronspottkörtel, med eller utan facialispares.

Om patienten har ett eller flera av ovanstående symtom ska remiss skickas till ÖNH-klinik. 

6.2

Symtom relaterade till respektive tumörlokal

Läppcancer

 • Sår på det läppröda som inte läker som förväntat

 

Munhålecancer

 • Sår i munslemhinnan som inte läker som förväntat
 • Synlig eller palpabel tumör i munhåla eller svalg
 • Ensidiga obehag eller smärtor

 

Orofaryngeal cancer

 • Synlig eller palpabel tumör i svalget
 • Ensidiga obehag eller smärtor i svalget
 • Problem med att svälja

 

Nasofarynxcancer

 • Serös mediaotit (otosalpingit) utan infektiös förklaring hos vuxen
 • Ensidig nästäppa utan förklaring
 • Blodig sekretion från näsan

 

Larynx- och hypofarynxcancer

 • Heshet i mer än 3 veckor utan förklaring eller förbättring
 • Problem med att svälja eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • Stämbandspares utan annan förklaring

 

Näs- och bihålecancer

 • Blodig sekretion från näsan
 • Synlig tumör i näsan
 • Ensidig nästäppa utan förklaring

 

Spottkörtelcancer

 • Tumör i spottkörtel
 • Tillväxt av känd spottkörteltumör
 • Tumör i spottkörtel med facialispares

 

Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör

 • Förstorad lymfkörtel eller resistens på halsen utan infektion eller annan förklaring
 • Lateral halscysta hos vuxen