Till sidinnehåll

Förkortningar och definitioner

AP

Accelerated phase (accelererad fas)

ATG

Antithymocytglobulin

BC

Blast crisis (blastkris)

CCyR

Complete Cytogenetic Response (komplett cytogenetiskt sva

CgR

Cytogenetic Response (cytogenetiskt svar)

CHR

Complete Hematologic Response (komplett hematologiskt svar)

CMV

Cytomegalvirus

CMR

Complete Molecular Response (komplett molekylärt svar)

CP

Chronic phase (kronisk fas)

EBMT

European Society forBlood and Marrow Transplantation

FISH

Fluorescens in situ-hybridisering

GvL

Graft versus leukemia (transplantat kontra leukemi)

GvHD

Graft versus host disease (transplantat kontra värdreaktion)

HR

Högrisk

IFN

Interferon-alfa

IR

Intermediär-risk

KML

Kronisk myeloisk leukemi

LFS

Leukemia Free Survival (leukemifri överlevnad)

LPK

Leukocyt plasmakoncentration

LR

Lågrisk

MCyR

Major Cytogenetic Response

MMR

Major Molecular Response

NMDP

National Marrow Donor Program (USA)

MRD

Minimal or Mesurable Residual Disease (minimal eller mätbar kvarvarande sjukdom)

NGS

Next generation sequencing

OS

Overall survival (totalöverlevnad)

PBSC

Perifera blodstamceller

PCyR

Partiell cytogenetisk respons

PAOD

Perifer arteriell ocklusiv sjukdom

Ph

Philadelphiakromosom

RICT

Reduced Intensity Conditioning Transplantation (transplantation med konditionering av reducerad intensitet)

RT-PCR

Polymeraskedjereaktion med omvänd transkription

RT-qPCR

Kvantitativ realtids-RT-PCR

RCC

Regionala cancercentrum

RD

Related Donor (besläktad givare)

SCT

Stamcellstransplantation

SFH

Svensk Förening för Hematologi

URD

Unrelated Donor (obesläktad givare)

TPO

Trombopoetin

TKI

Tyrosinkinasinhibitor (hämmare)

TRM

Transplant Related Mortality (transplantationsrelaterad dödlighet)