Till sidinnehåll

Flöde surveillanceenhet NUS (HCC-övervakning)

Lokalt flöde för surveillance

I syfte att förbättra övervakningen av riskgrupper för HCC har det på NUS upprättats en så kallad surveillanceenhet. Denna enhet ska samla in riskpatienter och erbjuda kontinuerlig surveillance på ett strukturerat sätt. Nedan följer en beskrivning över flödet för denna enhet.

Patienter med nyupptäckt cirros

Vid nyupptäckt cirros ska (förutsatt att det inte föreligger anledning att exkludera patienten från surveillance, se Exklusion från surveillance) en journalbevakning skickas till bevaknings- gruppen Gastroteam, där surveillanceansvarig sjuksköterska ingår. Detta gäller även tidigare kända cirrotiker som ska inkluderas i surveillanceenheten. Surveillanceansvarig sjuksköterska informerarleveransvarig läkare som lägger in patienten i Cirrosregistret. Surveillanceansvarig sjuksköterska katalogiserar patienten i ett surveillanceregister (se nedan) och skriver remiss för ultraljud lever. När remissvar sedan anländer till surveillanceansvarig sjuksköterska överlåter denne vidimeringsansvar till PAL och skriver sedan en ny ultraljudsremiss som önskas efter givet tidsintervall. Vid ultraljudsfynd bör surveillanceansvarig sjuksköterska kontakta PAL angående vidare handläggning. I samband med remiss fyller surveillanceansvarig sjuksköterska även i aktuella patientdata i Cirrosregistret. Cirrosregistret uppdateras med fördel en gång per år. Detta förfarande fortsätter tills patienten inte längre är aktuell för surveillance. PAL bör regelbundet utvärdera att indikation för surveillance kvarstår. Om man överväger att avsluta patient på grund av bristande följsamhet kan ett i förväg standardiserat brev användas.

Patienter utan cirros

För att inkludera patienter utan cirros som ska ingå i HCC-surveillance (i praktiken framför allt patienter med virushepatit eller porfyri) skickas en journalbevakning med adekvata uppgifter (se ovan) till bevakningsgruppen Gastroteam varpå surveillanceansvarig sjuksköterska lägger in patienten i surveillanceregistret och därefter fortlöpande skriver ultraljudsremisser. Vid remissvar överlåtes vidimeringssansvar till PAL.

Surveillanceregister

De patienter som ska införlivas i surveillanceenheten katalogiseras i ett surveillanceregister. Registret utgörs av en bokningsresurs under namnet HCC-surveillance i journalsystemet System Cross. För att lägga in en patient i registret skapas ett bokningsunderlag på Medicinmottagningen med resurs HCC-surveillance. Under Kontaktform väljs Administrativ kontakt och under Kontaktorsak väljs Uppföljning. Därefter sparas patienten i Väntelista. Registret blir således tillgängligt genom att välja väntelistan för resursen HCC-surveillance. I detta register nedtecknas uppgifter om: Patient-ID, underliggande diagnos, förekomst av cirros, PAL, klink, sjukhus och surveillanceintervall.