Till sidinnehåll

Systemisk behandling vid avancerad sjukdom

12.1

Målinriktade läkemedel

Evidens och rekommendation

Systemisk behandling i palliativt syfte för HCC med tyrokinashämmare eller atezolizumab i kombination med bevacizumab kan leda till förlängd överlevnad. Vid val av behandling måste aspekter som toxicitet kontra förväntad effekt vägas in. 
Evidens: (++++) för tyrosinkinashämmare, (+++) för atezolizumab och bevacizumab

Sedan sorafenib godkändes av amerikanska FDA för behandling av levercellscancer 2005 har nu ytterligare multikinasinhibitorer HCC som indikation. Multikinashämmare utnyttjar att tumörcellerna är mer aktiva i flera av de signalvägar som nu är åtkomliga med blockerande läkemedel 337338339. Sedan 2021 år finns godkännande i Sverige för att använda immunterapi. I det här avsnittet beskrivs och tolkas de studier som ligger till grund för rekommendation.

12.1.1

Prospektiva randomiserade kliniska studier som första linjens behandling

Atezolizumab i kombination med bevacizumab

Flera studier har tidigare genomförts med  immunterapi i form av PD-1 hämmare (PD-1=programmerad dödscellsreceptor 1) som singelbehandling, utan att förlängd överlevnad kunde visas trots responsfrekvenser kring 20%. Kombinationen atezolizumab och bevacizumab studerades i IMbrave150 studien- en fas tre studie med patienter som diagnosticerats med avancerad sjukdom men ej behandlats tidigare med systemisk behandling. Atezolizumab syftar till att blockera PD-L1, för att åstadkomma en immunaktivering, medan den monoklonala VEGF-antikroppen bevacizumab syftar till att blockera tumörangiogenesen. I IMbrave-studien som ligger till grund för registrering och godkännande av svenska NT-rådet i Sverige (april 2021) inkluderades 501 patienter som randomiserades 2:1 till antingen atezolizumab-bevacizumab var tredje vecka eller till sorafenibbehandling (165 patienter). Pat hade alla god funktionsklass både avseende leverfunktion(Child-Pugh 5-6) och funktionsstatus (ECOG 0-1) Kontraindicerande tillstånd för behandlingen innefattar tex autoimmuna sjukdomar förutom diabetes och hypothyreos, samt obehandlad portal eller systemisk hypertension.

Totalöverlevnad vid 12 månader var 67,2%(95% CI 61,3-73,1)  respektive 54,6 %(95% CI 45,2-64,0). Median för progressionsfri överlevnad var 6,8 mån (95% CI 5,7-8,3) respektive 4,3 mån (CI 4,0-5,6) vilket ger HR för sjukdomsprogress eller död 0,59 (95% CI 0,47-0,76 p< 0,001). Incidens av grad 3-4 biverkningar var liknande i de båda grupperna 56,5 resp 55,1% 340.

12.1.1.1

Sorafenib mot placebo

Sorafenibs effekt på HCC dokumenterades i två stora randomiserade studier, dels en europeisk-australiensk (SHARP), dels en asiatisk (n=226). I SHARP-studien (dubbelblind placebokontrollerad) randomiserades 602 patienter med avancerad HCC, till kontinuerlig behandling med sorafenib (Nexavar®; 400 mg x 2) eller placebo 341. Tumörerna var inte tillgängliga för till exempel kemoembolisering, och hälften av patientena hade extrahepatiskt tumörengagemang. Leverfunktionen var välkompenserad (Child-Pugh A). Primär slutmätpunkt var totalöverlevnad. Tumören mättes med DT var 6:e vecka. Deltagarna fick inte gå över från placebo till sorafenib. Behandlingen pågick till radiologisk och symtomatisk progress eller intolerans. Medianbehandlingstiden med sorafenib var 5,3 månader. Sorafenib gav 3 månader längre medianöverlevnad (10,7 mot 7,9 månader; HR 0,69) och en 1-årsöverlevnad på 44 % jämfört med 33 % för placebogruppen. Subgruppsanalys indikerade nytta av sorafenib i alla prognosgrupper. Vanliga biverkningar var viktnedgång, hand-fotsyndrom och diarré. Också i den asiatiska studien randomiserades 226 patienter med avancerad HCC till kontinuerlig behandling med sorafenib 400 mg x 2 eller placebo, och resultaten var liknande de i SHARP-studien. Men överlevnad var sämre, sannolikt därför att patienterna hade mer avancerad sjukdom med till exempel mer extrahepatisk sjukdom än i SHARP-studien 342.

12.1.1.2

Lenvatinib mot sorafenib

Lenvatinibs effekt i jämförelse med sorafenib dokumenterades i en randomiserad open-label europeisk, nordamerikansk och asiatisk multicenterstudie (REFLECT) 343.
I studien randomiserades 954 patienter antingen till sorafenib 400 mg x 2 eller lenvatinib 8 mg om kroppsvikt < 60 kg och 12 mg om > 60 kg. Patienterna var nästan alla Child-Pugh A (99 %) och hade performance status 0–1. Två tredjedelar av patienterna randomiserades i Asien och resten i Europa-Nordamerika. Totalöverlevnaden var 13,6 månader i gruppen som behandlats med lenvatinib och 12,3 månader för de som fått sorafenib (HR 0,92, 95 % CT 0,79–1,06) och uppfyller alltså satta kriterier för non-inferiority. Tid till progression var längre hos lenvatinibbehandlade patienter (8,9 mån mot 3,7 mån). Biverkansprofilen för de två preparaten var liknande förutom att lenvatinib gav mindre hudbiverkningar (27 % respektive 52 %), mer hypertoni (42 % respektive 30 %) och hypothyreos (16 % respektive 2 %).

12.1.1.3

Slutsatser

Vårdprogrammet rekommenderar att atezolizumab+bevacizumab används som första linjens behandling vid HCC, med beaktande av de kontraindikationer som finns för bägge preparaten. Behandling skall ges vid enheter som är väl förtrogna med de specifika biverkningar som ses efter immunterapi, och som har kompetens inom behandling av levertumörer. En hög frekvens av biverkningar observerades i registreringsstudien. 

För patienter som inte är lämpliga att behandla med immunterapi rekommenderas lenvatinib eller sorafenib. Sorafenib vid avancerad HCC som inte går att behandla lokalt har studerats i två välgjorda randomiserade studier som påvisat en cirka 30 % förbättrad överlevnad jämfört med placebo. Lenvatinib har visat liknande effekt som sorafenib men med färre hudbiverkningar och mer hypertonibiverkan. Förlängning av medianöverlevnaden rör sig om 2–3 månader. De behandlingsrelaterade biverkningarna bedöms acceptabla. 

I studieform har framför allt patienter inkluderats med Child-Pugh 5-6p, och rutinmässigt bruk i Child-Pugh B kan därför inte rekommenderas. 

Medicinsk behandling bör registreras i läkemedelsregister i INCA inklusive SweLiv för att följa införande av nya läkemedel. Biverkningar och information om hur biverkningar bör monitoreras och behandlas finns på hemsidan för deet nationella reegimbiblioteket.

12.1.2

Prospektiva randomiserade studier som andra linjens behandling

12.1.2.1

Regorafenib mot placebo

Regorafenibs effekt på HCC hos patienter som tidigare behandlats med sorafenib har studerats i en randomiserad multicenterstudie i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien samt Australien 344. I RESOURCE-studien (dubbelblind, placebokontrollerad) randomiserades 573 patienter som tidigare behandlats med sorafenib och tolererat behandlingen avseende biverkningar samt behållit leverfunktion Child-Pugh A men progredierat på sorafenibbehandling till regorafenib 160 mg alternativt placebo dagligen i treveckorscykler. 38 % av patienterna hade asiatiskt ursprung. 

Regorafenib förbättrade totalöverlevnad HR 0,63 (95 % CI 0,50–0,79) p < 0,0001 där den regorafenibbehandlade gruppen hade totalöverlevnad 10,6 månader 95 % CI 9,1–12,1) resp 6,3–8,8 för placebobehandlade gruppen. Biverkningarna liknande de för sorafenib.

En uppföljande studie med fler analyser av samma grupp patienter visar att effekten av regorafenibbehandling på totalöverlevnad är oberoende av hur länge och i vilken sista dos patienten hade haft sorafenibbehandling 345.

12.1.2.2

Cabozantinib mot placebo

Cabozantinibs effekt på HCC hos patienter som tidigare behandlats med sorafenib har studerats i en randomiserad multicenterstudie i Europa, Nordamerika, Asien samt Australien 346. I CELESTIAL-studien (dubbelblind, placebokontrollerad) randomiserades 707 patienter som tidigare behandlats med sorafenib (eventuellt även andra systemiska behandlingar) som tolererat behandlingen och behållit leverfunktion Child-Pugh A till cabozantinib (n=470) eller placebo (n=237). 34 % av patienterna hade asiatiskt ursprung.

Cabozantinib förbättrade totalöverlevnad HR 0,76 (95 % CI 0,63–0,92) p< 0,005 där den cabozantinibbehandlade gruppen hade totalöverlevnad 10,2 månader (95 % CI 9,1–12,0) respektive 8,0 (95 % CI 6,8–9,4) månader för den placebobehandlade gruppen. Biverkningarna liknade de vid sorafenib.

12.1.2.3

Ramucirumab mot placebo

Ramucirumab är en VEGF-receptor2antikropp som administreras intravenöst. Ramucirumab har studerats i REACH-1 (250 patienter) 347 och REACH-2 (292 patienter) 348 studierna där patienter antingen haft progressiv sjukdom eller inte tolererat sorafenibbehandling. Patienterna hade performance status 0-1 samt leverfunktion Child Pugh A<7 p. De randomiserades till ramucirumab eller till placebobehandling. Den första studien visade ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna men när man sammanförde de två studiernas patienter och gjorde subgruppsanalyser såg man en signifikant förbättrad totalöverlevnad hos de patienter som hade AFP>400. Man såg där en förbättrad totalöverlevnad 8,1 månader jämfört med 5 månader hos placebogruppen (HR 0.694; 95% CI 0.571- 0.842; p=.0002). Biverkansprofil hos ramucirumab liknar TKI förutom att hudbiverkningar är sällsynta. 9,5% av patienterna som behandlades med ramucirumab avslutade behandlingen pga biverkningar jämfört med 3,6% i placebogruppen. 

Denna studie ligger till grund för EMA-godkännande av ramucirumab för behanding av HCC som andra linjens behandling efter sorafenib hos patienter med AFP >400.

12.1.2.4

Slutsatser

Behandling med regorafenib kan övervägas hos de patienter som tolererat sorafenibbehandling, fortfarande har gott performance status 0–1 och bibehållen leverfunktion Child-Pugh A. Erfarenheter från regorafenibbehandling vid annan tumörsjukdom visar att biverkningar med fatigue är mest uttalade vid första cykeln och dessa patienter får därför ofta reducerad dos initialt och när utvärdering av biverkningar gjorts kan dosen höjas successivt.

Cabozantinib kan också övervägas hos de patienter som tolererat men fått progress på sorafenibbehandling och fortfarande har performance status 0-1 och bibehållen leverfunktion Child Pugh A.

Hos patienter med högt AFP och bibehållet performance status samt leverfunktion Child Pugh A kan även ramucirumab övervägas som andra linjens behandling.

12.2

Omvårdnad vid medicinsk behandling

Vid immunterapi hänvisas till regimbiblioteket angående biverkningar, där tidig diagnostik och eventuell kortisonbehandling är viktig vid misstanke om autoimmun biverkan som kan drabba tex hjärna, lunga, lever, tarm och hud. Länk till Regimbiblioteket: Atezolizumab-Bevacizumab

Patienter som behandlas med multikinasinhibitorer har liknande biverkningar och kan rapportera försämrad fysisk, funktionell och emotionell livskvalitet 349350. Fatigue, diarré och hand-fot-hudreaktion är vanliga besvär. Därför är det viktigt att patienten har täta kontakter med kontaktsjuksköterska så att man kan upptäcka biverkningar tidigt och förhindra försämring av livskvaliteten.

Vid diarréer i samband med feber och buksmärtor måste annan orsak uteslutas. Be patienten notera diarréfrekvens. Instruera användning av loperamid.

Hand-fot-hudreaktion innebär domningar, stickningar, torr hud, hudsprickor, keratos, smärta, blåsor, flagande eller fjällande hud och svårighet att gå. God hygien och noggrann smörjning av händer och fötter är av stor vikt. Patienten uppmanas att redan från början använda salvor med urea och salicylsyra för att i möjligaste mån förebygga biverkningarna, men också behandla dem vid uppkomst. Bekväma skor, fotbad och tryckavlastande skoinlägg rekommenderas. Remittera till fotvård vid behov. Utslag på skalpen med en brännande känsla och klåda kan förekomma. Råden är att patienten bör använda milt mjällschampo. Vid allvarliga hudproblem och/eller hand-fot-hudreaktion krävs dosminskning eller uppehåll av sorafenib 351352353354.

Förändrad smak, muntorrhet, aptitlöshet och illamående är vanliga biverkningar. Patienten uppmanas till god munhygien, saliversättningsmedel och att fukta munnen ofta. Vita beläggningar och rodnad samt en svidande, brännande känsla i munslemhinnorna kan vara svampinfektion som ska behandlas efter kontakt med läkare 353. Illamående behandlas med antiemetika.

Blodtryckskontroller görs en gång per vecka de första veckorna då det är risk för hypertoni. Blodtrycksmedicinering kan bli aktuellt 352.