Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 1. Riktlinjer för bestämning av ctv vid imrt/rapid arc/vmat vid definitiv radioterapi vid cervixcancer

   

GTVT (PET)

Target utritad på PET-bilder

GTVT

Hela GTV (intermediär/hög signal på T2-viktade MRT-bilder)

Cervix

Hela cervix (om inte redan ingår i GTVT)

Uterus

Hela uterus

Parametrium*

Hela parametriet, inklusive ovarierna:

 

Anteriort: Bakre blåsväggen eller bakre begränsningen av iliaca externa.

 

Posteriort: Uterosakrala ligament och mesorektal fascia*.

 

Lateralt: Mediala kanten på musculus obturatorius internus/ramus ischiadicus bilateralt (till bäckenvägg, inte ben eller muskel).

 

Superiort: Övre delen av tuban/lig. latum. Beroende på grad av uterusflektion kan denna också utgöra främre gräns av parametriet.

 

Inferiort: Diafragma urogenitale.

Vagina

Minimal eller ingen vaginal utbredning: Övre halvan av vagina

 

Engagemang av övre vagina: Övre två tredjedelar av vagina

 

Utbrett vaginalt engagemang: Hela vagina

(CTVN1,2,3…)

Patologiska lymfkörtlar + 10 mm  

 

Andra synliga lymfkörtlar + 7 mm

CTVN Adjuvant lgll-volym

Adjuvant lymfkörtelvolym, se CTVN för postop. cervix (bilaga 4)

Inguinala lymfkörtelstationer inkluderas vid stadium IIIA

*Sakrouterinligamenten ska inkluderas om de är kliniskt eller radiologiskt involverade
Eventuellt inkludera hela mesorektum (pararektala lgll) ända fram till rektum

 *FIGO st ≥ IIIB eller om utbrett lymfkörtelengagemang ska också hela mesorektum inkluderas i parametrievolymen

PTV-marginaler anpassas efter lokala förhållanden

(PTV-marginaler enligt Lim et al: PTVT = 15 mm, PTV2 (parametrium, vagina)= 10 mm, PTV3 (adjuvant lgll-volym) = 7 mm – men bör anpassas efter lokala förhållanden.)

Referens

Lin, L. L., et al. (2005). "Definitive radiotherapy in the management of isolated vaginal recurrences of endometrial cancer." Int J Radiat Oncol Biol Phys 63(2): 500-504.

 

Nästa kapitel
Bilaga 2. Behandlingsteknik vid brachyterapi