Till sidinnehåll

Bilaga 10. Förteckning Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Cervixscreening

Dessa indikatorer ingår i Socialstyrelsens rekommendationer och täcker väsentliga apsekter av detta vårdprogram:

Nr

Namn 

0

Målgrupp för inbjudan till screeningprogrammet

1

Andel kallade kvinnor

2

Andel kvinnor som efter kallelse deltagit i screening för livmoderhalscancer

3

Täckningsgrad av gynekologisk cellprovtagning inom ett screeningintervall

4

Andel kvinnor med positiva cellprov

5

Andel obedömbara cellprover

6

Andel cellprov utan endocervikala celler

7

Andel kvinnor med normalt cytologiprov efter positivt HPV-test.

8

Andel kvinnor med positiva cellprov som utretts vidare

9

Andel HPV-positiva kvinnor med normal cytologi som tar ett nytt cellprov inom 3,5 år

10

Andel kvinnor med falskt negativa cellprover

11

Väntetid från provtagning till besked om provsvar skickats

Beskrivning av indikatorerna.

Nationella kvalitetsindikatorer för cervixscreeningprogrammet

Dessa variabler antogs av NACx 2012 och är här uppdaterade med vårdprogrammets nomenklatur. Några behöver justeras med avseende på åldersintervall etc, men beslut har ännu inte tagits. Utgångspunkten har varit att variablerna ska täcka alla delar av vårdkedjan och vara betydelsefulla för kvaliteten i verksamheten, evidensbaserade och rimligt enkla att mäta. Redan idag finns nationella data att tillgå för några variabler. Typ av mått är antingen processmått (P) eller strukturmått (S).

Process- (P) och strukturmått (S). Obs! Tabellen sträcker sig över flera sidor.

Område

Variabel

Typ av mått

Mät­metod

Anmärkning

Målnivå

Kallelse

Fler språk tillgängliga i kallelsen

S

Enkät

 

Ja

Andel kvinnor aktuella för kallelse som får kallelse

P

Kvalitets-register

Första mätpunkt är 24 år. Övre mätgräns är 50 år. Mäts som andel kvinnor som inbjuds ≥ 3 år efter föregående cellprov. Variationsintervall +/- 3 mån.

100 %. Pilotunder­sökning görs.

Del­tagande

Bestämd tidpunkt erbjuds i kallelsen

S

Enkät

 

 

Ja: >90% av kvin­norna får en för­bokad fast tid

Webbombokning till bestämd tidpunkt

S

Enkät

Provtagning vid specificerat datum och tidpunkt ska erbjudas.

Ja

Enkel webb­ombokning med engångskod som fås med inbjudan

S

Enkät

 

Ja

Påminnelse (kallelse) varje år

S

Enkät

 

Ja

 

Område

 

Variabel

Typ av mått

Mät­metod

Anmärkning

Målnivå

Del­tagande, forts.

Deltagande efter kallelse

 

P

Kvalitets-register

Deltagande efter kallelse (tidigare benämnt hör­samhet) ska beräknas som antalet kvinnor som tagit cell­prov inom 90 dagar efter att kallelsen sänts ut, delat med antalet kallade kvinnor under ett kalender­år. Kallelse­data ska rensas för påminnelser/ om­kallelser av de som kallats de senaste 3 resp. 5 åren innan beräkning av detta mått.

Ingen målnivå beslutad

Täckningsgrad

P

Kvalitets-register

Täckningsgrad för landsting, kommuner och församlingar ska mätas som ett sammanvägt mått hos kvinnor 23–60 år, och bygga på 3,5 års intervall 23–50 år, och 5,5 års intervall 50–60 år. Beräkningen görs som prevalensmått utifrån faktisk befolkning inom området vid ett givet årsskifte. Redovisas för landet, landsting och per åldersklass.

85 %

Andel prover tagna inom organiserad screeningOmråde Variabel Typ av mått Mätmetod Anmärkning Målnivå
Särskilda grupper Rutin för skyddad identitet S Enkät Blir kvinnor med skyddad identitet erbjudna prov vid rätt tillfälle? Ja
Tillgänglighet för rullstolsburna "S
" Enkät Finns identifierade mottagningar i landstinget dit rullstolsburna kvinnor kan hänvisas? Ja
Rutin för gallring av hysterektomerade "S
" Enkät Finns rutin för gallring av kvinnor som opererar bort hela livmoder? Finns rutin för att gallra ut kvinnor som tidigare opererats? Ja
Provtagning Bemötande, upplevelse P Enkät Enkät framtagen. Pilottestas
Endocervikala celler saknas P Kvalitets-register Mått på provtagningskvalitet indikerar att provet tagits från transformations-zon. Ingen målnivå beslutad

P

Kvalitets-register

Beräknas utifrån remisstyp.

Ingen målnivå beslutad

Område

Variabel

Typ av mått

Mätmetod

Anmärkning

Målnivå

Särskilda grupper

Rutin för skyddad identitet

S

Enkät

Blir kvinnor med skyddad identitet erbjudna prov vid rätt tillfälle?

Ja

Tillgänglighet för rullstolsburna

S

 

Enkät

Finns identifierade mottagningar i landstinget dit rullstolsburna kvinnor kan hänvisas?

Ja

Rutin för gallring av hysterektomerade

S

 

Enkät

Finns rutin för gallring av kvinnor som opererar bort hela livmoder? Finns rutin för att gallra ut kvinnor som tidigare opererats?

Ja

Provtagning

Bemötande, upplevelse

P

Enkät

Enkät framtagen.

Pilottestas

Endocervikala celler saknas

P

Kvalitets-register

Mått på provtagningskvalitet indikerar att provet tagits från transformations-zon.

Ingen målnivå beslutad

 

Område

Variabel

Typ av mått

Mät­metod

Anmärkning

Målnivå

Labora­torier

 

Ackreditering?

S

 

Är laboratoriet ackrediterat vid SWEDAC?

Ja

Diagnostiken följer nationell nomen­klatur i enlighet med det natio­nella vårdprogrammet

S

Kvalitets-register

 

Ja

Tid till svar

P

 

Screeningprover samt triage-tester. Dagar från prov-tagning till provsvar skickas ut från lab. edianvärde och målvärde redovisas.

90 % ≤ 28 dagar

Diagnostisk profil

P

 

Endast screeningprover. Vid svar med flera diagnoser räknas “värsta” diagnosen. Andel avvikelser (100 minus andel benigna prover) redovisas totalt och per åldersklass

-

Histopatologi inom 12 mån. efter höggradiga cellförändringar

P

Kvalitets-register

För alla cytologprov redovisas i korstabell andelen som har histopatologiskt prov från cervix inom 12 mån. samt diagnos vid PAD. Dessutom redovisas fördelning av diagnoser i PAD begränsat till de prov som är uppföljda med PAD.

-

Andel ASCUS/LSILcyt som följts upp med HPV-test

P

Kvalitets-register

 

-

 

Område

Variabel

Typ av mått

Mät­metod

Anmärkning

Målnivå

Kolpo­skopisk ut­redning

Andel excisions­behandlingar utan dysplasi (koner)

P

Kvalitets-register

Redovisas som
1) benigna excisions-behandlingar hos alla samt 2) benigna excisionsbehandlingar hos kvinnor < 40 år

1) ≤ 15 %

2) ≤ 10 %

Andel koner med HSIL/AIS i PAD

P

 

Redovisas som
1) excisions­behandlingar hos alla samt 2) excisions-behandlingar hos kvinnor  < 40 år.

1) -

2) ≥ 75 %

Behand­lings­resultat

Re-behandlingar inom ett år

P

Kvalitets-register

Ny behandling inom ett år efter behandling för dysplasi.

≤ 5 %

Negativa re-resektions-behandlingar

P

Kvalitets-register

 

-

Upp­följning efter behand­ling

Uppföljningssystem ≥ 25 år

S

Enkät

Kontrollfil eller motsvarande system?

Ja

Uppföljningssystem > 64 år

S

Enkät

Kontrollfil eller motsvarande system?

Ja

Över­gripande program­kvalitet

Andel ASCUS/LSILcyt som följts upp inom 6 mån.

P

Kvalitets-register

Cellprover tagna 1/7 året innan till 30/6 aktuellt år. Neg. HPV-test, nytt cellprov, PAD och/eller kolposkopi räknas som uppföljning. Kolposkopi utan morfologi behöver registreras separat.

≥ 90 %

Andel höggradigt avvikande cellprov-er (HSILcyt, körtel­atypi, AIS, atypi av oklart ur-sprung) som följts upp med histo­patologi inom 3 mån.

P

Kvalitets-register

Cellprover tagna 1/7 året innan till 30/6 aktuellt år. PAD räknas som uppföljning.

≥ 90 %