Till sidinnehåll

Bilaga 12. Underlag för samordning och nivåstrukturering

I denna bilaga sammanfattar Nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention vårdprogrammets förslag på regionala, sjukvårdsregionala och nationella åtgärder. Förslagen är riktade till ett flertal aktörer. Flera av förslagen ligger inte inom Regionala cancercentrums beslutsmandat utan kräver regionala beslut. 

På nationell nivå: 

Nedanstående punkter utförs av NACx i samarbete med Socialstyrelsen, NKCx, screeningorganisationerna och sjukvårdshuvudmännen.

 • Utifrån det nationella underlaget till kommunikationsplan ta fram, förvalta och utveckla ett nationellt informationsmaterial (inklusive text och layout för kallelser och svarsbrev). Detta arbete bör involvera personer med regionala engagemang i kommunikations- och utbildningsfrågor.
 • Skapa nationellt samordnade utbildningsunderlag kopplat till vårdprogrammet.
 • Arbeta för ett samordnat IT-system för screeningprogrammet, inklusive generiskt kallelse- och uppföljningssystem där information om screeningstatus och historik kan upphämtas över regiongränser för att säkerställa kallelser och analyser i enlighet med vårdprogrammet oavsett var provtagningen sker. 
 • Undersöka möjligheterna till att samordna kallelseverksamheten från ett gemensamt nationellt kansli. 
 • Ta ställning till förbättringsåtgärder i programmet genom att nationellt presentera och diskutera data från bland annat Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx). NKCx analyserar årligen programmets effekt, biverkningar och resursförbrukning, samt tar fram de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen och NACx fastställt. 
 • Bedöma behovet av att uppdatera det nationella vårdprogrammet och ta initiativ till revidering. 
 • Nationellt samordna klinisk forskning om cervixcancerprevention i Sverige.

 

På sjukvårdsregional nivå: 

 • Varje sjukvårdsregion bör ha en processägare eller processledare för cervixcancerprevention, företrädelsevis en gynekolog med god kännedom om vårdkedjan vid screening, utredning och behandling, som är utsedd av Regionalt cancercentrum (RCC), och en arbetsgrupp bestående av regionala processägare eller processledare och representanter från hela vårdkedjan inklusive analysutförande laboratorium, för samordning och kvalitetsuppföljning sjukvårdsregionalt.
 • De sjukvårdsregionala processledarna bör samverka i en nationell arbetsgrupp (NACx) som arbetar på uppdrag av och rapporterar till Regionala cancercentrum i samverkan. Registerhållarna för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) bör också ingå i gruppen. NACx ansvarar för sammansättningen av vårdprogramgruppen samt uppdateringar och revideringar av vårdprogrammet.

 

På regionalnivå: 

 • Regionen tillsätter processägare eller processledare för cervixcancerprevention (som har mandat att fatta beslut rörande processen och resursutnyttjande så att målen med minskad cancerinsjuknande uppnås) företrädelsevis en gynekolog med god kännedom om vårdkedjan vid screening, utredning och behandling och styrgrupp eller processarbetsgrupp för ledning, samordning, kvalitetsuppföljning och utveckling av verksamheten.
 • Regionerna ansvarar för kommunikation och utbildning om förebyggande och tidig upptäckt av cervixcancer med hjälp av nationellt framtaget material och samordnade utbildningar och informationsinsatser. 

Delar i vårdprogrammet med särskilt behov av samordning och organisering

Åtgärd

Kap.

Föreslagen organisationsnivå

Inhämta samtycke för sammanhållen journalföring.

7, 9 

Regional, med nationellt stöd via remissen.

Sjukvårdsregional samordning och implementering av vårdprogram. Driva förbättringsarbete sjukvårdsregionalt genom monitorering och kvalitetsuppföljning.

Sjukvårdsregional arbetsgrupp (sjukvårdsregional processledare (företrädelsevis gynekolog) och processarbetsgrupp med representation av hela vårdkedjan).

Följa flöden, utvärdera verksamhet och initiera lokala överenskommelser över verksamhetsgränser. Se över resursbehov och initiera förbättringsarbete. 

7

Regionalt – organisations- och uppdragsbeskrivning förankrad i regionledningen. Processledare (företrädelsevis gynekolog) i samarbete med styrgrupp, processarbetsgrupp eller vårdkedjegrupp.

Provtagning utomlänskvinnor enligt patientlagen och vårdprogrammet.

7

Nationellt via sammanhållen journalföring .

Kallelse, utformning

9

Nationellt

Provsvar och standardbrev – mallar.

9

Nationellt.

Data om avregistrering från kallelse (spärrlistan).

9

Regional inrapportering till NKCx. 

Identifiera områden med lågt deltagande.

10

Nationellt kvalitetsregister ger basinformation.

Utskick HPV-självprov till kvinnor som uteblivit under lång tid.

10

Regional.

Organisera uppringning av kvinnor som uteblivit under lång tid.

10

Regional.

HPV-analys.

12

Regionalt eller sjukvårdsregionalt.  

Cytologi, patologi.

12

Regionalt eller sjukvårdsregionalt.  

Biobankning

12

Regionalt eller sjukvårdsregionalt.  

Multidisciplinära konferenser (MDK) cervixdysplasi.

15

Klinik/region 

Körtelcellsatypier. 

15, 16, 18

1–2 kliniker per region [1] .

Gravida.

18

Region se kapitel 18.

Komplicerade immunosupprimerade sjukdomstillstånd. 

18

Regional.

GvH, stamcellstransplanterade

18

Sjukvårdsregionalt.  

Uppföljning av att remisser och prover inte förloras mellan olika verksamheter och regioner. 

21

Nationellt.

 

IT-utveckling, kallelsesystem, laboratoriesystem.

21

Regional, nationell samordning.

Informationsmaterial, utbildningsmaterial, kommunikationsplan.

22, 23

Nationellt

Telefonrådgivning

22

Regional.

PREM-implementering (enkät till kvinnor som genomgår utredning eller behandling).

 

Regional implementering.