Till sidinnehåll

Bilaga 7. Beskrivning av kontrollfiler

Kontrollfiler HPV för kvinnor, 30 år och över, med hrHPV-positivt prov

Sammanfattning: Alla kvinnor ≥30 år med positiv HPV-analys får flagga (läggs i Kontrollfil HPV16, Kontrollfil HPV 18 och/eller Kontrollfil HPV non16/18), oavsett cytologisk diagnos. De kvarstår där till motsvarande negativt HPV-prov rapporteras. Då släcks flaggan. Flaggade individer ger signal när ny positiv typspecifik HPV-analys inkommer om de har haft flagga i mer än 12 mån för HPV 16 och/eller 18, och i mer än 30 mån för HPVnon16/18. De ska då remitteras för kolposkopi. Individer i Kontrollfil HPV16 och/eller Kontrollfil HPV18 kallas för screeningprov efter 18 månader, och kvinnor i Kontrollfil HPVnon16/18 kallas för screeningprov vart tredje år.

Inklusion: HPV-analys som utfallit positivt för HPV 16, 18 och/eller non16/18 i cellprov hos individer ≥30 år. SNOMED-kod: M091A6 med efterföljande E-kod som anger HPV-typ (Se 12.1.1)

Åtgärd: Kvinnor i Kontrollfil HPV16 och/eller Kontrollfil HPV18 kallas inom GCK för nytt screeningprov 18 månader efter inklusion i respektive kontrollfil. Vid typspecifik persistens av HPV 16 eller 18 mer än 12 mån (kallelseintervall minus 6 mån) efter inklusion i kontrollfilen, ska provet också analyseras för cytologi och kvinnan remitteras för kolposkopi. Kallelse upprepas var 18:e månad efter senaste cellprov så länge kvinnan kvarstår i Kontrollfil HPV16 eller Kontrollfil HPV18.

Kvinnor i Kontrollfil HPVnon16/18 kallas inom GCK för nytt screeningprov 36 månader efter inklusion i kontrollfilen. Vid persistens av HPV non16/18 mer än 30 mån (kallelseintervall minus 6 mån) efter inklusion i kontrollfilen, ska provet också analyseras för cytologi och kvinnan remitteras för kolposkopi. Kallelse upprepas vart tredje år efter senaste cellprov så länge kvinnan kvarstår i Kontrollfil HPVnon16/18.

Laboratoriet eller annan handläggare som remitterar kvinnor med avvikande provresultat måste få kännedom om att kvinnan tillhör Kontrollfil HPV16, Kontrollfil HPV18 och/eller Kontrollfil non16/18. Denna information ska finnas i kallelsesystemet och behöver överföras därifrån. Detta kan ske via direkt länkning, via Cytburken eller via Ineras nationella tjänsteplattform som är landstingens lösning för överföring av data mellan landstingen.

Exklusion: Kvinnan kvarstår i Kontrollfil HPV16, Kontrollfil HPV18 och/eller Kontrollfil HPVnon16/18 till ett negativt HPV-prov registreras. SNOMED-kod: F02B33 vid HPV-negativitet eller M091A6 med efterföljande E-kod för annan HPV-typ än den aktuella kontrollfilen (se 12.1.1). Flaggan släcks och hon kallas fortsättningsvis reguljärt inom GCK om hon inte längre tillhör någon annan kontrollfil. Kvinnan exkulderas också om hon har genomgått hysterektomi eller avböjt kallelser.

Not: Införandet av flera kontrollfiler HPV är inte okomplicerat. Bl.a. följande situationer kan uppstå:


En kvinna kan ha dubbelinfektion, ex. HPV 18 och HPV 16. Hon kommer att tillhöra två kontrollfiler och ska kallas 18 mån efter senaste prov. Kallelsesystemet behöver programmeras så att hon då inte kallas till två provtagningar.


En kvinna kan finnas i två kontrollfiler HPV samtidigt, ex. Kontrollfil HPV16 och Kontrollfil HPV18. Nytt prov inkommer efter 1 år och 4 mån. Hon är kvarstående positiv för HPV16 och för HPV 18. Endast en remiss till kolposkopi bör utfärdas.


En kvinna är postiv för HPV16 och har normalt cytologprov. Hon kallas för nytt prov efter 1 ½ år. Detta visar persistens av HPV16 och hon remitteras till kolposkopi. I samband med utredningen tas ett cellprov vid gynekologmottagningen 1 - 2 år senare. (ex. uppföljning av LSIL). En ny remiss för kolposkopi bör inte utfärdas tätare än 12 månaders intervall, men remiss kommer ändå att kunna utfärdas för patient som står under utredning/bevakning vid gynekologmottagning. Mottagningarna behöver därför kontrollera att kvinnan inte redan utreds vid mottagningen innan hon kallas för ny kolposkopi.

En kvinna finns i Kontrollfil HPV16 och Kontrollfil HPV non 16/18. Hon blir kallad för ny provtagning efter 18 mån. I det provet är hon negativ för HPV16 men kvarstående positiv för HPV non16/18. Kallelsesystemet behöver programmeras så att hon då kallas till nästa provtagning efter 1 ½ år igen (d.v.s. 36 månader efter indexprov och inklusion i Kontrollfil non16/18).

Kontrollfil efter behandling – för kvinnor som behandlats för HSIL/AIS

Sammanfattning: Kvinnor som blivit behandlade för HSIL och befunnits vara utan kvarstående dysplasi vid kontroll på gynekologisk mottagning remitteras aktivt från gynekologmottagning till Kontrollfil efter behandling. De blir sedan kallade vart tredje år för cellprovtagning inom screeningorganisationen och cellproverna analyseras både för HPV och cytologi.

Inklusion: Remiss från gynekologisk mottagning.

Åtgärd: Kvinnor blir kallade vart tredje år oavsett ålder. Cellprovsanalyser görs för både HPV och cytologi.

Laboratoriet eller annan handläggare som remitterar kvinnor med avvikande provresultat måste få kännedom om att kvinnan tillhör Kontrollfil efter behandling. Denna information ska finnas i kallelsesystemet och behöver överföras därifrån. Detta kan ske via direkt länkning, via Cytburken eller via Ineras nationella tjänsteplattform som är landstingens lösning för överföring av data mellan landstingen.

När endocervikala celler saknas i cytologisk analys ska kvinnan kallas för ny provtagning (se kapitel 13.3.3).

Om en kvinna finns både i Kontrollfil efter behandling och någon av kontrollfilerna HPV gäller regelverket för Kontrollfil efter behandling.

Exklusion: 1) Om kvinnan önskar utträda ur GCK. 2) Efter hysterektomi.