Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

  • Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och att vara uppmärksam på sina alkoholvanor.
17.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

17.2

Rökning

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp 212213214215216217218. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00.

17.3

Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 219220.Se Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering kapitel 13.5 komplementär och alternativ medicin 

17.4

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar 221222223.

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48 (www.alkohollinjen.se).

17.5

Fysisk aktivitet

Vårdpersonalen bör rekommendera patienter som har eller har haft cancer att följa samma rekommendationer om fysisk aktivitet som gäller för friska individer. Dock bör den fysiska aktiviteten anpassas till den enskilda individens förutsättningar. Patienter med funderingar kan hänvisas vidare till fysioterapeut.

Se mer information i Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, kapitel 14 fysisk aktivitet och träning.

17.6

Matvanor

Ohälsosamma matvanor, som leder till övervikt, är en riskfaktor för ett flertal cancersjukdomar, bland annat livmoderkroppscancer. Ett gott näringstillstånd ökar förutsättningarna för att uppnå optimal behandlingseffekt vid cancer och bidrar till att patienten kan bibehålla så god livskvalitet som möjligt. Vid risk för undernäring bör en dietist kopplas in.

Om patienten inte har några nutritionsproblem rekommenderas kost enligt de nordiska näringsrekommendationerna, det vill säga de rekommendationer som gäller hela befolkningen.

Se mer information:
Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, kapitel 10 nutrition.
Kostråd, Livsmedelsverket.