Till sidinnehåll

Hormonsubstitution i klimakteriet

16.1

Menopausal hormonterapi (MHT)

20–25 % av kvinnor som behandlas för livmoderkroppscancer är premenopausala. En del av dessa har därför klimakteriebesvär för vilka de sökt hjälp redan innan livmoderkroppscancerdiagnosen ställts.

Behandlingen av livmoderkroppscancer med bland annat SOEB innebär en ökad risk för klimakteriella besvär. Dessa besvär kan påverka livskvaliteten i betydande grad, och hormonell substitutionsbehandling (MHT) ger ofta en effektiv lindring av symtomen.

Det har funnits en motvilja att erbjuda MHT till kvinnor som behandlats för livmoderkroppscancer på grund av en förmodad ökning av risken för återfall. Detta eftersom livmoderkroppscancer i en del fall är östrogenberoende.

Sedan mitten av 80-talet har flera retrospektiva mindre studier och fall–kontroll-studier publicerats där man inte har kunnat påvisa någon ökad risk för återfall vid MHT-behandling. Den enda randomiserade studie om MHT efter livmoderkroppscancerbehandling som är publicerad är studien av Barakat et al. 209, publicerad 2006. Studien avslutades i förtid på grund av svårigheter att rekrytera patienter efter att 1 236 patienter av planerade 2 108 inkluderats. Studien gav emellertid inga hållpunkter för att MHT ökade risken för återfall eller död i sjukdomen. Författarna betonade dock att resultaten var osäkra på grund av bristen på statistisk power. Den eventuella riskökningen bedömdes dock som mycket låg.

I en nyligen publicerad översiktsartikel av Biglia et al. 210 om behandling av klimakteriesymtom efter behandling av gynekologisk cancer framhålls resultaten av en metaanalys av Shim et al. 211 publicerad 2014. I denna fann man att MHT med kombinerad östrogen och gestagen hade en skyddande effekt mot återfall och att behandling med enbart östrogen inte påverkade risken för återfall. Resultaten är dock svårtolkade av metodologiska skäl.

De internationella riktlinjer som finns är motsägande och det råder oenighet om när man kan och bör sätta in MHT samt om det ska vara en kombination av östrogen och gestagen eller enbart östrogen. Vid insättande av MHT efter livmoderkroppscancerbehandling måste även andra risker vägas in, till exempel risken för bröstcancer och tromboembolisk sjukdom.

Sammanfattningsvis tycks MHT enligt ovanstående innebära en låg (eller eventuellt ingen) ökad risk för återfall vid MHT efter livmoderkroppscancerbehandling. MHT kan därför erbjudas till kvinnor med uttalade klimakteriesymtom efter livmoderkroppscancerbehandling.

16.2

Lokal vaginal substitutionsbehandling

Östrogenbrist kan leda till problem med torrhet och smärta i vagina, liksom återkommande urinvägsinfektioner. Lokal vaginal östrogenbehandling bör erbjudas till alla som har dessa symtom.