Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

De nationella kvalitetsindikatorerna ska stödja kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete samt forskning och utveckling. Indikatorerna avspeglar de sex perspektiv som ryms inom begreppet god vård, det vill säga vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Vårdprogramgruppen har utgått från de övergripande indikatorerna för cancersjukvården som definierats i anslutning till arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvården, men även identifierat ytterligare indikatorer specifika för endometriecancer.

1. Täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret.

Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård.

Målnivå: Andel anmälda > 95 % inom 2 år.

2. Relativ 5-årsöverlevnad.

Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård.

Målnivå: > 84 % (alla stadier).

3. Andel patienter som bedömts på multidisciplinär konferens, enligt nationellt vårdprogram.

Kvalitetsområde: Effektiv vård, jämlik vård.

Målnivå: > 50 %.

4. Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare på specialistmottagning.

Kvalitetsområde: Vård i rimlig tid.

Denna indikator finns inte i kvalitetsregistret. Majoriteten av patienterna söker direkt till gynekolog (specialistmottagning) vid postmenopausal blödning.

5. Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos.

Kvalitetsområde: Vård i rimlig tid, patientfokuserad vård.

Målnivå: Se SVF pkt 6.2.

6. Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd vid nyupptäckt cancer.

Kvalitetsområde: Vård i rimlig tid, patientfokuserad vård.

Denna indikator finns inte i kvalitetsregistret.

Vi mäter ”Tid från diagnos till primär kirurgi” respektive ”Tid från diagnos till start av onkologisk behandling. Ej primäropererade patienter”.

Kvalitetsområde: Vård i rimlig tid.

Målnivå: Median < 35 dagar respektive median < 50 dagar.

7. Utvecklingsindikatorer:

Tillgång till kontaktsjuksköterska med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet.

Kvalitetsområde: Patientfokuserad och effektiv vård.

Indikatorn finns idag inte i kvalitetsregistret men ingår i ett utvecklingsprojekt.

Kvalitetsindikatorer relaterat till det palliativa skedet och livets slutskede registreras inte i Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer utan i Svenska palliativregistret.

8. Ytterligare kvalitetsindikatorer för endometriecancer.

Tid från diagnos till start av icke-kirurgisk behandling för patienter som primäropererats.

Målnivå: Median < 75 dagar.

9. Andel patienter som opererats med medverkan av erfaren tumörkirurg.

Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård.

Målnivå: 100 % vid endometriecancer av prognostisk högrisktyp.

10. Andel PAD bedömd av referenspatolog.

Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård.

Målnivå: > 50 %.

11. Väntetid från provtagning till svar från patologen.

Kvalitetsområde: Vård i rimlig tid.

Denna indikator finns inte i kvalitetsregistret.

Vi mäter tid från primär kirurgi till datum för svar från patologen.

Målnivå: < 17 dagar.

12. Andel patienter där behandlingen planerats inom ramen för klinisk studie.

Kvalitetsområde: Patientfokuserad vård.

Målnivå: > 2 %.

13. Andel patienter som avlidit i behandlingskomplikation.

Kvalitetsområde: Säker vård.

Målnivå: < 3 %.

14. Andel patienter med endometriecancer av prognostisk högrisktyp som genomgått pelvin respektive paraaortal lymfkörtelutrymning.

Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård.

Målnivå: > 90 % respektive 80 %.

Nästa kapitel
21 Referenser