Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

20.1

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer består av olika delregister för olika gynekologiska cancersjukdomar och ingår i INCA-plattformen. Delregistret för corpuscancer inkluderar livmoderkroppscancer och sarkom i livmodern. Detta register startade nationell registrering 2010-01-01. Ytterligare information kan man få via RCC:s hemsida. År 2020 startades en ny registerversion med en gemensam databas för de olika diagnoserna. Data från den gamla registerversionen har migrerats till det nya registret.

När ett nytt fall anmäls i registret i första hand via RCC:s hemsida eller via pappersblankett tas informationen omhand av en monitor på RCC som identifierar och kontrollerar data och därefter kopplar till en post i cancerregistret. Om data saknas eller är felaktiga skickas uppgifterna tillbaka till respektive rapportör för komplettering. Rapportören är den gynekolog som diagnostiserar patienten (eller annan definierad person enligt särskild rutin) samt den gynekolog eller gynonkolog som handlägger patienten (eller annan definierad person enligt särskild rutin). Sekreterarhjälp med cancerregistrering och uppföljning i INCA organiseras lokalt.

Via INCA-systemet görs täckningskontroll gentemot cancerregistret. Dataanalyser sker i samråd med statistisk expertis i första hand från Regionalt cancercentrum Väst. Användare kan se avidentifierade data för landet och identifierade data för den egna enheten.

Det finns 10 flikar:

  • Anmälan
  • Kirurgi
  • Komplikationer (till kirurgi)
  • Ledtider
  • Tumör- och sjukdomsdata
  • Efter primärbehandling
  • Radioterapi
  • Uppföljning
  • Recidiv
  • Läkemedel


Vårdprogramgruppen för livmoderkroppscancer har ett nära samarbete med styrgruppen för det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer.

20.2

Cancerregistret

Cancerregistret har funnits sedan år 1958 och är ett av landets äldsta hälsodataregister. Registret ger underlag för såväl planering och utvärdering av sjukvård och förebyggande insatser, som epidemiologisk och tumörbiologisk forskning.

Cancerregistret är inrättat enligt lag och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7) beskrivs hur samtliga vårdgivare (vilket innefattar regioner, kommuner och privata vårdgivare) är skyldiga att rapportera till cancerregistret. I föreskriften beskrivs också detaljerat vilka tumörtillstånd som ska rapporteras. Trots registrets namn omfattas inte bara elakartade tumörsjukdomar utan även vissa tillstånd som är godartade, premaligna, eller har oklar malignitetspotential ingår i registret.

För ytterligare information Cancerregistret vid Socialstyrelsen på RCC hemsida.

20.3

Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit i syfte att förbättra den palliativa vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet.
Mer information finns på Svenska palliativregistrets hemsida