Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Omvårdnad

Sammanfattning

 • Även om majoriteten av de kvinnor som drabbas av endometriecancer botas av en relativt enkel operation har cancerbeskedet oftast djupgående psykosociala följder.
 • En betydande minoritet av kvinnor med endometriecancer genomgår mer avancerad kirurgi eller får behandling med andra metoder än kirurgi (strålbehandling, cytostatikabehandling), vilket medför ökad risk för biverkningar och komplikationer.
 • En cancersjukdom drabbar inte enbart patienten utan även hennes närstående som också kan behöva hjälp och stöd.
 • Den hälsorelaterade livskvaliteten påverkas negativt av både akuta och sena biverkningar. Vanliga sådana är symtom från mag-tarmkanalen och urinvägarna och sexuella problem, lymfödem, smärta (173-175), fatigue liksom existentiella och psykosociala problem.
 • Kontaktsjuksköterskan har en central roll i det multidisciplinära omhändertagandet av patienten, se Cancercentrums webbplats.

 

15.1

Kontaktsjuksköterska

En fast kontaktperson på den vårdande kliniken är en viktig kvalitetsfaktor för cancerpatienter. Regionala cancercentrum har med stöd från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kartlagt tillgången till kontaktsjuksköterskor och startat en utvecklingsprocess som ska leda till att antalet ökar.

Begreppet kontaktsjuksköterska har definierats och en gemensam beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och uppgifter har tagits fram enligt nedan.

Kontaktsjuksköterskan

 • är tydligt namngiven för patienten
 • har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig
 • informerar om kommande steg
 • förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov
 • ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion
 • vägleder till psykosocialt stöd vid behov
 • säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård
 • bevakar aktivt ledtider.

 

Kontaktsjuksköterskan har dessutom

 • ett tydligt skriftligt uppdrag
 • kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess
 • ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra)
 • ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska
 • uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten.


Att patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska bör dokumenteras i patientens journal och registreras i kvalitetsregister.

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion ska utgå från den nationella beskrivningen men anpassas specifikt efter den process det gäller. Varje vårdenhet bör förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas. 

Kontaktsjuksköterskan bör vara med vid diagnosbeskedet och ska därefter vara tillgänglig oavsett vilket skede i sjukdomsförloppet patienten befinner sig i. Kontaktsjuksköterskan har en samordnande funktion i vårdkedjan.

För patienter som remitteras från hemortssjukhuset till ett gynekologiskt cancercentrum får man i de regionala vårdprocesserna upprätta en fungerande vårdkedja. Patienten bör då ha en kontaktsjuksköterska som kan koordinera vårdkedjan. Patienten bör alltid veta vart och till vem hon kan vända sig.

Det är eftersträvansvärt att kontaktsjuksköterskan samt övriga sjuksköterskor som vårdar patienter med endometriecancer, åtminstone de som får postoperativ behandling, har specialistutbildning i onkologi (176). 

15.2

Min vårdplan

En individuell skriftlig vårdplan, benämnd Min vårdplan, bör tas fram för varje patient med cancer.

Min vårdplan bör vara ett samlat dokument som uppdateras kontinuerligt. Namnet Min vårdplan tydliggör att vårdplanen skrivs för och med patienten.

Min vårdplan bör innehålla följande:

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
 • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
 • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
 • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
 • Information om patientens rättigheter, t.ex. rätten till second opinion.
 • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, t.ex. vem patienten ska vända sig till.
 • Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på.
Nästa kapitel
16 Rehabilitering, understödjande vård och egenvård