Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Pre- och postoperativ riskbedömning

Internationellt finns det ett flertal olika system för att dela in patienter preterapeutiskt i olika prognostiska grupper. Dessa system inkluderar flera av ovanstående prognostiska faktorer. Någon internationellt enhetlig och accepterad indelning finns inte. Den riskgruppsindelning som vårdprogramgruppen har definierat enligt nedan bygger på en omfattande litteraturgenomgång samt på data från vårt nationella kvalitetsregister. Även om alternativa system finns bör vi i Sverige tillämpa nedanstående för att bl.a. möjliggöra fortsatt systematisk kunskapsinhämtning via registerdata. Enligt data från det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer genomgick cirka 93 % av kvinnorna med endometriecancer år 2015 kirurgi som första del av behandlingen.

11.1

Preoperativ riskgruppsindelning

Om den preoperativa utredningen inte gett hållpunkter för extrauterin cancerspridning, indelas patienterna i två riskgrupper enligt nedanstående i syfte att hitta de patienter som har en ökad risk för lymfkörtelmetastasering.
Högriskgruppen enligt denna indelning beräknas stå för cirka 45 % av samtliga endometricencarepatienter enligt data från det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (av samtliga registrerade patienter är 55 % i stadium IA grad 1-2). En andel av dessa 45 % kommer att p g a samsjuklighet eller andra skäl inte vara aktuella för att genomgå lymfkörtelutrymning varför uppskattningsvis 40 %.

Högriskgrupp:

Icke-endometrioid typ*

 

eller

 

Figo-grad 3

 

eller

 

Djup myometrieinvasion/cervikal stromainvasion enl. USG eller MRT

Klinisk misstanke om cervikal stromainvasion

Lågriskgrupp:

Ingen av ovanstående prognostiska faktorer föreligger.

 


* De mucinösa typerna är ovanliga och har samma prognos som de endometrioida typerna och räknas därför som endometrioida i denna indelning.

11.2

Postoperativ riskbedömning

Den postoperativa riskbedömningen syftar till att hitta de patienter som har ökad risk för återfall och utifrån bästa evidens därefter avgöra om postoperativ behandling är indicerad. De prognostiska faktorer som tas i beaktande vid ställningstagande till postoperativ behandling är stadium, non-endometrioid histopatologi, FIGO grad 3 samt djup myometreinvasion.

Ploidi är en prognostisk faktor för risk för återfall och död i endometriecancer (88-92). Något vetenskapligt underlag där ploidistatus ger vägledning för val av postoperativ behandling finns inte, varför denna faktor inte ingår i beslutsunderlaget vid postoperativ terapi. Se också resonemang under kapitel 9.1.3

Nästa kapitel
12 Multidisciplinär konferens (MDK)