Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Stadieindelning enligt FIGO

Sammanfattning

Stadium är den viktigaste prognostiska faktorn för överlevnad.(++++)

Kirurgiskt stadium ska i första hand tillämpas.

Klinisk stadieindelning ska endast användas då patienten inte opererats.

Tumörsjukdomens utbredning, d.v.s. stadium, är den viktigaste prognostiska faktorn och starkt styrande för de behandlingsrekommendationer som ges.

I likhet med de flesta andra länder använder Sverige International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO:s) system för stadieindelning. Sedan 1988 rekommenderar FIGO kirurgisk stadieindelning av endometriecancer vilket inkluderar lymfkörtelutrymning. Detta baseras på kunskapen att det även i stadium I föreligger upp till 25 % risk för tumörutbredning utanför livmoderkroppen. Kirurgisk stadieindelning ger därför en mer precis information om tumörutbredningen, vilket möjliggör mer specifik behandling. Klinisk stadieindelning ska därför endast användas då patienten inte opererats (se bilaga 2, Klinisk stadieindelning).

FIGO har 2009 reviderat stadieindelningen för endometriecancer och skiljer nu mellan endometriecancer och uterussarkom (86), och det är dessa stadieindelningskriterier som ska användas.

FIGO kirurgisk stadieindelning för endometriecancer (2009)

Stadium I

Tumören är begränsad till corpus uteri

IA

Ingen myometrieinvasion eller < 50 % av myometriet

IB

Invasion ≥ 50 % av myometriet

Stadium II

Tumören invaderar stromat i cervix, det finns ingen spridning utanför uterus[1]

Stadium III

Lokal och/eller regional utbredning av tumören[2]

IIIA

Tumören invaderar serosan på corpus uteri och/eller adnexa

IIIB

Utbredning till vagina och/eller parametrier

III C

Metastaser till pelvina och/eller paraaortala lymfkörtlar

IIIC1

Positiva pelvina körtlar

IIIC2

Positiva paraaortala lymfkörtlar med eller utan positiva pelvina lymfkörtlar

Stadium IV*

Tumören invaderar blås- och/eller tarmmukosa, och/eller distansmetastaser

IVA

Tumörinvasion av blås- och/eller tarmmukosa.

IVB

Distansmetastaser, inkluderande intraabdominala metastaser och/eller inguinala lymfkörtelmetastaser.

För klinisk stadieindelning (FIGO 1971), se bilaga 2.


[1] Endocervikal utbredning som enbart involverar slemhinna och körtlar ska hänföras till stadium I och inte längre stadium II, som i 1988års stadieindelning.

[2] Positiv cytologi ska rapporteras separat och föranleder ingen ändring av stadium.

Nästa kapitel
9 Prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer