Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Underlag för nivåstrukturering

De föreslagna utredningarna och behandlingarna i det nationella vårdprogrammet för endometriecancer kräver kunskap om cancerformen och gott samarbete mellan ett centrum för gynekologisk cancer och enskilda kvinnokliniker. Patienter med lågriskcancer där behandlingen i sin helhet enbart utgörs av hysterektomi såsom beskrivits ovan omhändertas under hela behandlingen på kvinnokliniken på hemortssjukhuset i dialog med ett centrum för gynekologisk cancer.

Ett centrum för gynekologisk cancer, med certifierade gynekologiska tumörkirurger och specialister i gynekologisk onkologi i nära samarbete med patologer specialiserade i gynekologisk patologi och specialiserade bild-och funktionsmedicinare, bör ge behandlingsrekommendationer i alla fall och ofta ge behandling vid mer komplicerade fall. Ett nära samarbete bör vara etablerat med andra specialiserade kirurger som kolorektal-, urolog-, lever-, endokrin- och sarkomkirurger eller motsvarande, samt anestesiologer, radiologer, patologer/cytologer m.fl.

Ett sådant centrum har också ett ansvar för att optimera omhändertagandet, vidareutveckla vården och bedriva forskning. Närhet till annan högspecialiserad kompetens är också nödvändig. Annan specialiserad personal som sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, dietister och sjukgymnaster bör vara delaktiga i hela vårdkedjan vid behandling av de mer avancerade fallen, och vara väl insatta i den rekommenderade behandlingen och dess risk för komplikationer.

En väl fungerande kommunikation mellan universitetssjukhuset, länssjukhuset och primärvården bör finnas, då den är väsentlig inom alla vårdkategorier för att optimera omhändertagandet av patienten. Vårdkedjan eller endometriecancerprocessen bör vara grundad i ömsesidig respekt för respektive vårdnivå, enhet och yrkeskategori, och gemensamma mål bör ha patientens välbefinnande i fokus.

Utbildning av tilltänkta gynekologiska tumörkirurger och gynonkologer bör finnas enligt de nationella rekommendationerna. Deltagande och aktivitet bör finnas i utformning av regionala och nationella vårdprogram, i det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer samt vid internationella möten, dialoger och kongresser.

Tabellen visar på minimikriterier som ett gynekologiskt cancercentrum bör uppfylla och är rekommendationer för nivåstrukturering inom gynekologisk cancer inkluderande endometriecancer.

www.esgo.org

Krite­rier

Struktur

Process

Resultat

Vård

Befintlig specialkompetens:

 • Gyn. tumörkirurg
 • Gynonkolog
 • Gyn. specialiserad bilddiagnostiker
 • Gyn. specialiserad patolog/cytolog
 • Specialiserad anestesiolog
 • Specialiserade kirurger
 • Specialiserade sjuksköterskor
 • Onkologi­sjuk­sköterskor
 • Kurator/psykolog
 • Dietist
 • Sjukgymnast med särskild kompetens t.ex. lymfterapi
 • Stomiterapeut
  /sjuksköterska
 • IVA-vård

Tillgång till dessa resurser bör finnas varje vecka året runt

 • Befintliga och fungerande processer
 • Multidisciplinära konferenser (MDK) regelbundet året runt
 • Definierad och utvecklad vårdkedja kring gyncancer­processen (hemsjukvård-länssjukhus-universitetssjukhus)
 • Öppenvårds­samarbete
 • Multidisciplinära operationer
 • Bakjourskompetent gyntumörkirurg i tjänst alla årets dagar dygnet runt
 • Endoskopisk kirurgi

 

 • INCA-registrering i alla gyncancer-register med god täckningsgrad
 • Följsamhet nationella vårdprogram
 • Europeisk standard påvårdresultat

 

Kompetens, utbildning,
fortbildning

Minimum 2 st seniora läkare på enheten med gyn. tumörkirurgisk kompetens samt 2 st seniora gynonkologer

2 st gyn. tumörkirurger och 2 st gynonkologer i tjänst varje vecka året runt

Subutbildningsmöjlighet

Kontinuerlig vidareutbildning

Deltagande i vårdprogramsarbete lokalt, regionalt och nationellt

Deltagande i INCA-arbetet lokalt och nationellt

Ev. kursarrangör

Certifierat utbildnings­center för tumörkirurgi och gynekologisk onkologi 

Utbildning av nya subspecialister i gynekologisk tumörkirurgi med cancervård

Utbildning av nya gynonkologer

Aktivt deltagande i nationella och internationella sammanslutningar

Forskning, 
utveckling

Akademiska tjänster (professur/lektorat)

Utvecklings-och forskningsmiljö som genomsyrar verksamheten

Forskarutbildning

Deltagande i nationella och internationella multicenterstudier

Forskningsresultat publicerade

Forskningsanslag

Disputerade läkare och sjuksköterskor

Nästa kapitel
19 Kvalitetsregister