Till sidinnehåll

Version 2.0 Remissrunda med remissvar från regioner och organisationer

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Regionledningskontoret i Region Östergötland
 • Region Kronoborg
 • Region Halland
 • Region Skåne
 • Region Jönköpings län
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala/Örebro
 • Region Norra sjukvårdsregionen
 • Norra regionen
 • Region Västra Götaland
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berörda enheter
 • Kvinnosjukvård Dalarna
 • Kvinnoklinikerna och onkologklinikerna vid U-sjukhuset i Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Gyncancermottagningen, Karolinska sjukhuset Solna
 • Kvinnokliniken Västerås
 • Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus
 • NAG Ärftlig cancer
 • Vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering
 • SFPM – Svensk förening för palliativ medicin
 • NAC – Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel
 • Svensk förening för Anestesi- och intensivvård
 • PNR RCC Syd
 • PNR RCC Väst
 • Nätverket mot gynekologisk cancer och PNR RCC Norr
 • Svensk kuratorsförening
 • SSGO – Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi
 • SWEDPOS – Svensk förening för Psykosocial Onkologi & Rehabilitering
 • SFPO - Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Anhörigas Riksförbund
 • SSOS – Sveriges sjuksköterskor inom området smärta

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.