Till sidinnehåll

Primär prevention

5.1

Levnadsvanor

Generellt finns inga starka samband mellan livsstilsfaktorer och insjuknande i mantelcellslymfom.

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.