Till sidinnehåll

Primär prevention

Sammanfattning

Rökning och hög alkoholkonsumtion, särskilt i kombination, ökar risken för skivepitelcancer i esofagus. (+++)

Övervikt och gastro-esofageal reflux-sjukdom är riskfaktorer för adenocarcinom i esofagus (+++)

Högt intag av frukt och grönsaker skyddar mot insjuknande i esofagus- och ventrikelcancer. (+)

Levnadsvanor

Miljöfaktorer som rökning, låg socioekonomisk status och lågt intag av frukt och grönsaker har större betydelse än genetiska faktorer och bidrar alla till utveckling av dessa tumörformer. Det finns robusta data för att rökning och alkohol är starkt bidragande till att utveckla skivepitelcancer i esofagus, särskilt i kombination.

De flesta adenokarcinom i esofagus uppstår i ett metaplastiskt omvandlat skivepitel i nedre delen av esofagus benämnt Barretts esofagus. Detta tillstånd orsakas av långvarig gastro-esofageal refluxsjukdom. Andra riskfaktorer för adenokarcinom i esofagus är övervikt [24], särskilt abdominell, och rökning, medan ett skyddande samband har noterats för Helicobacter pylori-infektion och intag av frukt och grönsaker.

Rökning och lågt intag av frukt och grönsaker är etablerade men måttliga riskfaktorer för ventrikelcancer.

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor. För generella råd om levnadsvanor se det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering som beskriver detta utförligt.