Till sidinnehåll

Primär prevention

Sammanfattning 

Rökning och hög alkoholkonsumtion, särskilt i kombination, ökar risken för skivepitelcancer i esofagus. (+++) 

Övervikt och gastro-esofageal reflux-sjukdom är riskfaktorer för adenocarcinom i esofagus (+++) 

Högt intag av frukt och grönsaker skyddar mot insjuknande i esofagus- och ventrikelcancer. (+) 

Miljöfaktorer som rökning, låg socioekonomisk status och lågt intag av frukt och grönsaker har större betydelse än genetiska faktorer och bidrar alla till utveckling av dessa tumörformer. Det finns robusta data för att rökning och alkohol är starkt bidragande till att utveckla skivepitelcancer i esofagus, särskilt i kombination. 

En riskfaktor för adenocarcinom i esofagus är långvarig gastro-esofageal refluxsjukdom. Andra riskfaktorer för adenocarcinom i esofagus är övervikt 20, särskilt abdominell, och rökning, medan ett skyddande samband har noterats för Helicobacter pylori-infektion och intag av frukt och grönsaker. 

Rökning och lågt intag av frukt och grönsaker är etablerade men måttliga riskfaktorer för ventrikelcancer. 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor. För generella råd om levnadsvanor se det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering samt Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och behandling (kunskapsstodforvardgivare.se) som beskriver detta utförligt. 

Gällande den årliga risken för utveckling av cancer vid Barretts esofagus så uppgår den till 0,13%. Rekommendation för kontroller och behandling vid Barretts esofagus finns utformade av Svensk Gastroenterologisk Förening. nationella_riktlinjer_barrettsesofagus_2015-1.pdf (svenskgastroenterologi.se). Svensk gastroenterologisk förening har även utformat riktlinjer för handläggning och uppföljning av precarcinösa tillstånd i ventrikeln. sgf-riktlinjer-kag_im_d-final-_180405.pdf (svenskgastroenterologi.se)