Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Rekommendationer 

  • Centralisering av esofaguskirurgin och ventrikelcancerkirurgin ska ske då det medför vinster i morbiditet, mortalitet, överlevnad och hälsoekonomi. (+++) 
  • Sjukhusvolymerna av esofagusresektion och gastrektomi i Sverige är ur denna aspekt generellt låga och man borde se förbättrade resultat efter kirurgi om volym av operationer per sjukhus ökade (+++) 

Mot bakgrund av nedan beskriven forskning har samtliga Sveriges regioner under 2016 beslutat att: 

Kirurgi i botande syfte vid definierade ovanliga tillstånd från och med 1 januari 2017 enbart ska bedrivas vid 2 sjukhus i Sverige; Karolinska universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. Definierade ovanliga tillstånd kan vara: 

  • Cervikal esofaguscancer 
  • T4-tumörer med överväxt på omgivande organ som kräver multiviscerala resektioner efter onkologisk behandling – ”downstaging” 
  • Rekonstruktion efter resektion av esofagus/esofagussubstitut efter exempelvis postoperativ komplikation 
  • Rekonstruktion med mikrokärlanastomos, exempelvis med fritt tunntarmstransplantat och ”supercharging” 
  • Omhändertagande av esofago-respiratoriska fistlar utan samtidig extensiv tumörväxt. 

Regionala cancercentrum i samverkan har dessutom rekommenderat regionerna att koncentrera kurativt syftande kirurgi vid övrig matstrupscancer och magsäckscancer till ett sjukhus per sjukvårdsregion, dvs 6 sjukhus i Sverige. 

I den internationella litteraturen finns stöd för att strukturella och organisatoriska faktorer påverkar patientens kort- och långsiktiga prognos vid cancerbehandling. Självfallet ger motsvarande samband hälsoekonomiska konsekvenser eftersom komplikationer och deras behandling är oerhört kostnadsdrivande. 

För esofaguscancer finns många studier som talar för att högvolymscentra för esofaguscancerbehandling ger signifikant lägre morbiditet och mortalitet, och bättre långtidsöverlevnad 18129406407, medan andra inte kunnat finna detta samband 408. Sjukhusvolym är sannolikt en ”proxy-variabel” som påverkas av den spetskompentens som finns i hela det utredande och behandlande nätverket av specialister inom sjukhusets resurser, t.ex. inom anestesi- och intensivvård, omvårdnad, rehabilitering och nutrition, även om den enskilda kirurgens vana visat sig spela en betydande roll 278. En omfattande centralisering av esofaguscancerkirurgin i Danmark har medfört minskad risk för anastomosläckage, fler skördade lymfkörtlar och minskad 30- och 90 dagarsmortalitet. Någon påverkan på två och femårsmortaliteten kunde man dock inte se 409.

För ventrikelcancer finns ett liknande samband. E.n nyligen publicerad nationellt omfattande fransk studie rapporterar signifikant lägre 90-dagarsmortalitet efter ventrikelcancerkirurgi hos hög-volymsjukhus 410. I denna studie definierades låg-volymsjukhus som <20 ingrepp per år vilket innebär att majoriteten av svenska sjukhus skulle definieras som låg-volym i den studien. Även för ventrikelcancer finns enstaka studier som inte finner samband mellan volym och utfall 411. 

Sammantaget finns samma samband mellan volym av kirurgi och utfall för både ventrikelcancer och esofaguscancer vilket innebär att antalet operationer per sjukhus bör öka i Sverige för att förbättra resultat efter kirurgi. Vilka absoluta volymnivåer som bör uppnås är svårvärderat men ett grovt riktvärde kan vara minst cirka 20 av respektive typingrepp per år 412413414. Den franska studien rapporterar dock att mortaliteten minskade även då man jämförde enheter som opererade mellan 40–60 patienten årligen med de centra som opererade >60 patienter årligen 410. 

Ur ett svenskt perspektiv är esofaguscancer och ventrikelcancer relativt sett ovanliga cancersjukdomar, vilket ökar behovet av samordning av resurser och specifik kompetens. Antalet sjukhus som utför dessa operationer har minskat kraftigt det senaste decenniet. Särskild vikt måste i detta sammanhang läggas vid ett brett kunskapsutbyte och bra informationsvägar mellan de sjukhus som samarbetar kring dessa patienter och regionala och nationella multidisciplinära konferenser har en nyckelroll.