Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Symtom och tidig utredning

Evidens och rekommendationer

 • Riskfaktorerna för melanom är väl karaktäriserade inom populationsbaserade studier och kan användas för att bedöma den framtida risken att utveckla melanom. (+++)
 • Tidig upptäckt har stor betydelse för att minska dödligheten i melanom. (+++)

Symtom och kliniska fynd – signaler om malignitet

Hudförändring (oftast pigmenterad lesion)

 • Nytillkommen.
 • Ökad storlek.
 • Förändrad färg.
 • Förändrad form.

Symtom

 • Klåda, irritationskänsla eller annan förnimmelse, bestående eller återkommande i enskild lesion.
 • Krusta, fjällning, rodnad, sårbildning, blödning.

I tre fall av fyra upptäcker patienten själv eller en närstående melanomet och i många fall sker det också vid läkarbesök inom primärvården (Bergenmar et al., 2002).

Hälften av alla diagnostiska excisioner utförs av primärvårdsläkare. När en läkare, oavsett specialitet, upptäcker melanomen är de tunnare än om patienten själv upptäcker dem (McPherson et al., 2006). I en internationell genomgång hade 20–33 % av alla patienter med melanom vid ett tidigare tillfälle sökt läkare för samma förändring, vilket antyder att den primära diagnostiken kan förbättras (Blum et al., 2007).

Patienter bör därför uppmanas till att söka medicinsk bedömning igen om en lesion fortsätter att ge symtom eller förändras, eftersom ett tidigt melanom kan vara svårt att diagnostisera.

6.1

Anamnes och klinisk undersökning

En omsorgsfull anamnes är mycket betydelsefull för att kunna värdera misstanken om melanom, speciellt för melanom som saknar utmärkande egenskaper eller som har ett ovanligt utseende. Anamnestiska uppgifter omfattar vilka förändringar som har uppträtt i en pigmenterad hudlesion, symtom från denna och händelseförloppet i tiden (Puig et al., 2007).

Avvikelser i en lesions utseende, jämfört med normala och patientens övriga nevi, bör leda till vidare utredning (remiss till hudläkare, teledermatoskopi alternativt diagnostisk excision).

Hela huden och alla patientens pigmentlesioner bör undersökas i god belysning. Undersökningen utförs bäst med patienten liggande på en brits och avklädd till underkläderna.

Patienter som bedöms ha ökad risk för melanom bör uppmuntras att regelbundet undersöka hela sin hud med hjälp av spegel eller en närstående, och undervisas om vilka förändringar som kan förekomma vid tidig melanomutveckling.

6.2

Dermatoskopi och teledermatoskopi

Evidens och rekommendationer

 • Dermatoskopi rekommenderas för läkare som ofta undersöker patienter med pigmenterade hudförändringar. (+++)
 • Digitalfotografering av hudförändringar (helkropps- och dermatoskopibilder) med dermatoskop och uppföljning av förändringarna över tid (år), kan fungera som tillägg till klinisk bedömning och undersökning hos högriskindivider och patienter med många och stora (> 5 mm) nevi. (+++)
 • Konsultation med stöd av teledermatoskopi mellan vårdgivare bör användas där det finns tillgängligt.

Med dermatoskopi förbättras diagnostiken ytterligare för tränade användare.

Dermatoskopi utnyttjar luppförstoring med polariserat ljus alternativt immersionsgel och förbättrar möjligheten att se diagnostiska kännetecken hos pigmenterade hudförändringar, som inte kan ses med blotta ögat (Bowling et al., 2007; A. Menzies, 2003; S. W. Menzies et al., 2006).

Sekventiell digital dermatoskopi kan användas för kort- eller långsiktig monitorering/uppföljning av en hudspecialist. Kortsiktig monitorering (intervall på 1,5–4,5 månader, vanligen 3 månader) används för att följa enstaka misstänkta melanocytära lesioner. Långsiktig monitorering (intervall på 6–12 månader) används vid kontroll av högriskindivider (Altamura et al., 2008; Haenssle et al., 2006; Kittler et al., 2006; S. W. Menzies et al., 2001).

Ledtiden för diagnos och operation av patienter med melanom kan kortas med hjälp av teledermatoskopi där melanomspecialisten, utan att träffa patienten, kan bedöma misstänkta förändringar via konsultation på distans (SBU, 2014).

Primärvårdsspecialisten fotograferar den misstänkta förändringen med en kamera eller mobilkamera genom ett anpassat dermatoskop (Borve et al., 2015; "Slutrapport Teledermatoskopi mellan primärvårds- och hudspecialist,"). Därefter hanteras bilderna digitalt och görs tillgängliga för en hudspecialist. Bilder och bakgrundsinformation granskas av hudspecialisten som avger utlåtande och rekommendation kring fortsatt handläggning. Primärvårdsspecialisten informerar patienten och åtgärdar i förekommande fall.

6.3

Vid avskriven misstanke

Innan misstanken avskrivs bör patienten erbjudas en fullständig hudundersökning, för att man inte bör missa melanom på andra hudområden än de patienten söker för. Studier har visat att 30 % av de melanom som diagnostiseras har påträffats på en annan del av huden än den förändring patienten sökt för (Kittler et al., 2002).

6.4

Klassificering av melanom

Den klassificering av de olika undergrupperna av melanom som förordas av WHO (D. Elder et al., 2018) och som används i dag föreslogs ursprungligen av Wallace Clark (Clark et al., 1969) och utgår från särskiljande kliniska, histopatologiska och epidemiologiska och genetiska kännetecken samt progress och associationer till speciella lokaler på huden och graden av kronisk solskada (CDS). Melanomen klassificeras beroende på graden av kronisk solskada (CSD) som ”low-CSD melanom” som utgöres huvudsakligen av superficiellt spridande melanom (SSM) och karakteriseras av mutationer i BRAFV600E;  ”high-CSD melanom” som inkluderar lentigo maligna melanom (LMM) karakteriserade av mutationer i c-KIT och desmoplastiska melanom (DM) karakteriserade av mutationer huvudsakligen i NF1; ”non-CSD , melanom” som inkluderar akrala melanom (AM) med mutationer i c-KIT, mukosala melanom (MMM) med mutationer i c-KIT och ovanliga melanomtyper som  melanom i stora kongenitala nevi med NRAS mutationer, Spitz melanom med varierande genetiska avvikelser och melanom i blått nevus med mutationer i GNAQ eller GNA11. Nodulära melanom (NM) är en snabbväxande melanomtyp som förekommer på olika lokaler och inte har några karakteristiska genetiska avvikelse(Scolyer et al., 2011). Nevoida melanom är en melanomtyp som förekommer på olika lokaler och är ofta svårdiasgnostiserade pga liknelse med nevi. Mutationer i nevoida melanom är inte väl undersökta, men inkluderar mutationer i BRAF och NRAS.

I bildbilagan Melanom – kliniska fall med dermatoskopi finns ytterligare fördjupning om de olika melanomtyperna och diagnostik av dessa. Se även bilagan Melanom hos äldre.

6.5

Ingång till SVF

6.5.1

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt SVF

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Klinisk undersökning och/eller anamnes inger stark misstanke om melanom i huden*.
 • Dermatoskopisk eller teledermatoskopisk undersökning som stärker misstanke om melanom i huden.
 • Histopatologiskt fynd av primärt invasivt melanom i huden.
 • Undersökningsfynd talande för melanommetastas.

*Bedömning av vad som är stark misstanke grundas på läkarens kliniska erfarenhet.

Aktuell version av SVF, finns i Kunskapsbanken

6.6

Utredning av misstänkt melanom med eller utan start av SVF

Rekommendationer

 • Vid misstanke om melanom bör utredning ske med diagnostisk excision, teledermatoskopisk konsultation eller remiss till hudspecialist.
 • Vid stark (välgrundad) klinisk misstanke om melanom eller om PAD-svar visar melanom bör SVF startas.

SVF startas om syftet med utredningen är att ”bekräfta melanom”, det vill säga om den kliniska misstanken är tillräckligt stark.

Stark (välgrundad) misstanke om melanom är en bedömning som görs av den läkare som startat SVF och grundas på läkarens kliniska erfarenhet.

SVF startas inte om syftet med utredningen är att ”utesluta melanom”, det vill säga vid svagare misstanke om melanom.

Vid svagare misstanke om melanom bör utredning ske med diagnostisk excision och patologbedömning, teledermatoskopisk konsultation eller remiss till hudspecialist, men inte inom ramen för SVF. Se även tabell 5 i avsnitt 10.1. Primär kirurgisk behandling. I dessa fall startas SVF om melanomdiagnosen ställs genom histopatologisk undersökning, när PAD-svar inkommit.

Sammanfattningsvis grundas graden av misstanke på en komplex sammanvägning av anamnes på riskfaktorer, förändring och symtom samt kliniskt och dermatoskopiskt utseende.

6.7

Diagnostik och behandling av melanom hos gravida och barn

6.7.1

Graviditet och melanom (inklusive hormonell substitution och p-piller)

Evidens och rekommendationer

 • Nevi eller nytillkomna hudförändringar under en graviditet och som inger misstanke om melanom bör undersökas. (++)
 • Melanom hos en gravid kvinna behandlas efter tumörstatus, det vill säga som för en icke-gravid kvinna. (++)

Inget i litteraturen talar för att nevi ändrar sin biologiska karaktär under graviditeten. Nevi som förändras eller tydligt melanommisstänkta förändringar bör därför alltid undersökas och handläggas på samma sätt som hos icke-gravida (Grin et al., 2001; Gunduz et al., 2003; Katz et al., 2002).

Melanom utgör nästan hälften (46 %) av alla diagnostiserade cancerformer under graviditet i Sverige (Andersson et al., 2015; Stensheim et al., 2009). Incidensen uppnår omkring 2,8–5 per 100 000 graviditeter (Dillman et al., 1996). Den totala överlevnaden skiljer sig inte mellan gravida kvinnor med melanom jämfört med icke-gravida kvinnor med melanom i fertil ålder (Driscoll et al., 2016; M. B. Lens et al., 2004; O'Meara et al., 2005; Stensheim et al., 2009). Ingen skillnad i överlevnad har heller konstaterats mellan kvinnor som blir gravida efter sin melanomdiagnos jämfört med de kvinnor som inte genomgått graviditet (M. Lens et al., 2009).

Det finns inga skäl att avråda från en ny graviditet vid diagnos av så kallade tunna (T1) melanom, där risken för återfall är mycket liten. Rekommendationen att vänta med en graviditet vid högriskmelanom ökar möjligheterna att följa upp patienten för ett eventuellt återfall i melanom (Driscoll et al., 2016; MacKie et al., 1991; Reintgen et al., 1985). Kvinnor i fertil ålder som har primärbehandlats för melanom bör informeras fullständigt om sin prognos när de överväger en graviditet (Driscoll et al., 2016; M. Lens et al., 2009; M. B. Lens et al., 2004; MacKie et al., 1991; O'Meara et al., 2005; Reintgen et al., 1985; Schwartz et al., 2003; Stensheim et al., 2009).

Se RCCs vägledning för cancer under graviditet i kunskapsbanken och avsnitten 11.3.6 behandling avseende behandling vid avancerat melanom hos gravida och 11.3.7 Fertilitetsfrågor i samband med onkologisk behandling med immuncheckpointhämmare, BRAF- eller MEK-hämmare.

6.7.2

Melanom hos barn

Rekommendationer

 • Melanocytära förändringar som exciderats hos barn där man har malignitetsmisstanke bör undersökas av en patolog med erfarenhet av melanomdiagnostik under uppväxtåldern.

Melanom är mycket ovanligt i barnaåren. Sjukdomen uppträder vanligen efter puberteten (10–14 år) och incidensen ökar därefter med stigande ålder.

En fördubbling av antalet ungdomsmelanom (< 20 år) noterades i Sverige 1973–1992 (P. Karlsson et al., 1998; P. M. Karlsson et al., 2007) men tycks ha minskat under följande period 1993–2002. En svensk studie har visat en två gånger högre incidens av melanom hos barn som bor i södra delen av Sverige jämfört med dem i norra delen (M. Karlsson, 2015).

Tabell 2. Antal fall av melanom hos barn i Sverige 2000–2015.

Ålder

Antal

0–9 år

5

10–14 år

14

15–19 år

119 (varav 41 pojkar och 78 flickor)

Primära melanom hos barn kan uppstå från baddräktsnevi (giant congenital melanocytic nevi) som finns hos cirka 1 av 20 000 nyfödda (Trumble et al., 2005). Livstidsrisken för malign omvandling av dessa nevi är 2–20 % och melanomet uppträder vanligen före puberteten (Ceballos et al., 1995; Youl et al., 2002). Ärftlighet för melanom och förekomsten av ökat antal pigmentnevi är riskfaktorer för utveckling av melanom även hos individer under 18 års ålder (Whiteman et al., 1997; Youl et al., 2002).

Spitz nevi (spol- och epiteloidcellsnevi) är relativt vanliga hos barn och har ett benignt förlopp trots flera histopatologiska likheter med melanom (Leman et al., 2005). Det finns fortfarande inga säkra diagnostiska kriterier som definitivt skiljer ut lesioner i detta spektrum, som inkluderar helt godartade Spitz nevi, atypiska Spitz tumörer och Spitz melanom (Cerroni et al., 2010; Spitz, 1948). Atypisk Spitz tumör är förknippad med en hög grad av positiva portvaktskörtelbiopsier (sentinel node-biopsier) (41 %), paradoxalt nog utan sjukdomsprogression (Lallas et al., 2014; Leman et al., 2005). Därför finns i dag inga rekommendationer för portvaktskörtelbiopsi i dessa fall (R. L. Barnhill, 2006; Lallas et al., 2014), som därför bör diskuteras på MDK.

6.7.3

Behandling och överlevnad

Rekommendationer

 • Principer för behandling och uppföljning av melanom hos vuxna kan användas hos barn.
 • Portvaktskörtelbiopsi hos barn rekommenderas på samma sätt som för vuxna vid melanom.
 • Föräldrar bör informeras om att överlevnaden hos barn är minst likvärdig och troligen bättre än hos vuxna med samma sjukdomsstadium.

Grunden för behandlingen för barn är kirurgisk och följer rekommendationerna för vuxna.

Den relativa sällsyntheten av melanom i barndomen omöjliggör prospektiva studier av behandling och överlevnad hos barn. Den största retrospektiva studien på barn hittills kommer från the National Cancer Database i USA, som fått sina fall från sjukhusregister (Mills et al., 2009). Studien beskriver den demografiska och kliniska bilden av melanom hos 3 158 unga patienter i åldrarna 1–19 år, åren 1985–2003. Den visar att såväl regional som generell metastasering är vanligare vid diagnos hos barn 1–9 år jämfört med barn 15–19 år.

Förklaringar som ges till skillnaderna mellan yngre barn och tonåringar är:

a. Fördröjd diagnostik hos små barn på grund av en låg medvetenhet om möjlig melanomdiagnos.
b. Åldersrelaterade biologiska skillnader.
c. En överrepresentation av patienter med mer avancerad sjukdom hos en sjukhusbaserad population.

Trots att man ofta finner en mer avancerad sjukdom vid diagnos hos barn än hos vuxna så är överlevnaden densamma eller eventuellt bättre (Daryanani et al., 2006; Lange et al., 2007).

Överlevnaden hos patienter under 21 år och vuxna är jämförbar, baserat på data från en fallkontrollstudie där 5-årsöverlevnaden var 91 % för personer under 21 år jämfört med 86 % för äldre patienter (Strouse et al., 2005). Motsvarande siffror för 10-årsöverlevnaden var 89 % jämfört med 79 %. I de fall portvaktskörtelbiopsi var utförd fann man positiva körtlar hos 44 % av de yngre patienterna och hos 29 % av de vuxna. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant på grund av ett litet antal observationer.

Portvaktskörtelbiopsi anses vara motiverat hos barn beroende på melanomtjocklek. I sex rapporterade serier anges en positiv portvaktskörtel påträffas i 25–60 % av fallen (Strouse et al., 2005). I ännu en studie där man jämfört barn med vuxna fann man en positiv portvaktskörtel hos 40 % av barnen och 18 % av de vuxna, samt inga återfall eller dödsfall hos barnen men 25 % återfall och 9 % dödsfall hos de vuxna (Livestro et al., 2007). 

6.8

Diagnostik och handläggning av övriga melanom

6.8.1

Mukosala melanom

Evidens och rekommendationer

 • För samtliga mukosala melanom, det vill säga tumörer som utgår från slemhinnor i näs- och bihålor, munhåla och svalg, vulva, glans penis och distala delen av analkanalen, är evidensnivåerna låga och rekommendationerna bör användas med försiktighet.

Se bilagan Mukosala melanom och avsnittet Systemisk behandling, kapitel 11.

6.8.2

Melanom med okänd primärtumör

Rekommendationer

 • Utredning av patienter med metastasering av melanom utan uppenbar primärtumör bör diskuteras vid MDK. Utredning av primärtumör bör ske med ledning av stadium och metastaslokalisation. Om man härefter inte påvisar primärtumören antas att tumören genomgått en komplett regress.

Melanom är en av de tumörformer där den primära tumören inte alltid kan påvisas. Tumören kan ha en ovanlig lokalisation, till exempel i ögat eller mukosalt, men i de flesta fallen har den primära tumören sannolikt spontant försvunnit genom att kroppens immunsystem aktiverats mot denna (Moehrle et al., 2003; Tefany et al., 1991). Sannolikt förekommer total regress hos 10–20 % av melanomen, även om man bara diagnostiserat metastasering utan känd primärtumör i cirka 5 % av alla fall. Partiell regress av melanom beskrivs i 30–50 % av alla PAD-svar. Två studier har visat att patienter med metastaser och okänt primärt melanom har en bättre prognos än de som har metastaser och en känd primärtumör (C. C. Lee et al., 2008; Vijuk et al., 1998). Detta tyder på att en patient med okänd primärtumör har ett starkt immunsvar mot tumören.

Patienter med metastaserande melanom utan känd primärtumör bör behandlas enligt principerna för melanom i huden med motsvarande stadium. Detta grundar sig på att majoriteten av patienterna kan antas ha icke-identifierade, regredierade (tillbakabildade) melanom, och att molekylära karakteristika vid melanom med okänd primärtumör motsvarar de som ses vid melanom i huden. Det kan vara värt att framhålla för patienter och närstående att behandlingen inriktar sig mot den metastatiska sjukdomen och att en icke-identifierad primärtumör inte utgör någon ytterligare risk, samt att prognosen generellt är gynnsammare vid en okänd primärtumör (C. C. Lee et al., 2008; Vijuk et al., 1998).

Mutationsanalys inför tumörspecifik behandling inkluderar BRAF och c-KIT.

6.8.3

Ögonmelanom

Rekommendationer

 • Ögonsparande behandling är tillgänglig för ögonmelanom. Överlevnaden i ögonmelanom är densamma oavsett om patienten behandlas med enukleation eller ögonsparande behandling (brachyterapi). Ögonmelanom är en komplex och ovanlig form av melanom som bör diskuteras och omhändertas i samarbete med S:t Eriks Ögonsjukhus där ögonsparande behandling är tillgänglig.

Se även bilagan Ögonmelanom – Uvealt och konjunktivalt melanom.

Nästa kapitel
7 Diagnostik