Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Behandling av myelom bör bedrivas vid specialiserade hematologienheter, där det finns tillräckliga kunskaper och resurser för att hantera de svåra överväganden och komplikationer som kan uppstå.

Yngre myelompatienter, som är aktuella för högdosbehandling och autolog stamcellstransplantation, behöver under detta skede av behandlingen skötas på specialiserade enheter där denna metodik finns. Huruvida dessa patienter i induktionsbehandlings- och uppföljningsskede sköts på en ”moderklinik” där stamcellstransplantation inte utförs, är beroende av lokala och geografiska förhållanden m.m. Man bör vara frikostig med att diskutera med expertis på myelomsjukdomen för att inhämta nya rön och information om tillämpliga kliniska behandlingsstudier.

Minimikrav för att diagnostisera och behandla patienter med myelom är följande:

 • Minst en specialist i hematologi.
 • Dagvårdsavdelning med möjlighet till parenteral cytostatikabehandling och ständig tillgång till läkare med hematologisk erfarenhet.
 • Tillräckligt antal vårdplatser på specialavdelning så att patienter inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter.
 • Hög andel sjuksköterskor med erfarenhet av myelombehandling.
 • Patienten ska ha en namngiven kontaktsjuksköterska.
 • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger.
 • Möjlighet att ge iv antibiotika under nätter och helger
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber och andra vårdkrävande infektioner på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör vårdas i isoleringsrum.
 • Tillgång till intensivvård.
 • Möjlighet till elektiv inläggning av central venös infart (SVP, CVK).
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist.
 • Etablerad samverkan med neurokirurgisk/tumörortopedisk enhet.
 • Etablerad samverkan med tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår cancerbehandling.
 • Njurmedicinsk kompetens.
 • Möjlighet till strålbehandling inom 24 timmar.
 • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten.
 • Tillgång till rehabiliteringsteam (fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut, dietist) med erfarenhet och intresse av cancervård.
 • Tillgång till palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet.
 • Möjlighet till regelbundna behandlingskonferenser, F2F eller via videolänk.
 • Högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation bör begränsas till specialiserade enheter med stor erfarenhet av detta, dvs. region-/universitetssjukhus.