Till sidinnehåll

Behandling av diarré

Ett framträdande symtom vid NET är diarré, vilket kan leda till stora besvär för patienten. Långvarig diarré kan ge viktnedgång/malnutrition, samt vara socialt problematiskt, vilket kan bidra till nedsatt livskvalitet. SI-NET och funktionella pancreas-NET producerar hormoner som ofta är associerade med diarré: serotonin, gastrin, glucagon, VIP, somatostatin. Diarrén kan ha flera orsaker, särskilt vid SI-NET, där både sjukdomen och behandlingarna kan ge diarréproblematik. Läkaren bör därför utreda patienterna med riktad anamnes och ibland undersökningar innan insättning av behandling.

Faktorer som bör efterfrågas:

  • Frekvens
  • Dygnsfördelning
  • Relation till matintag
  • Förekomst av urgency
  • Konsistens/tecken till steatorré1
  • Gasbesvär
  • Smärtor

Efter insatt behandling behöver patienten följas upp och behandlingen utvärderas/omprövas (av läkare eller kontaktsjuksköterska) vid upprepade tillfällen. Dietist bör kontaktas vid långvariga besvär.

1Steatorré innebär att faeces blir fettrik, ibland gråaktig och är ofta svår att spola ned. Steatorré beror på fettmalabsorption, exempelvis till följd av pancreasinsufficiens och gallsaltsmalabsorption.

Orsak till diarré

Fysiologiska effekter

Utredning

Behandlingsrekommendation

Dosering

Hormonöverproduktion (generellt vid funktionell NET)

 

Sekretorisk diarré, vilket innebär snabb tarmpassage, ledande till minskat vätskeupptag och ökade Na+-förluster

Biokemisk utredning med tumörmarkörer

Hämma hormonutsöndring: SSA

Hämma tarmmotorik och transittid: Vid behovsmedicinering med Loperamid, Kodein, ev opiumdroppar Dropizol

Oktreotid LAR 30 mg eller Lanreotid 120 mg var 4:e vecka.

Loperamid 2 mg, max 8/dygn.

Kodein 25 mg, max 3/dygn

Dropizol 6–8 drp vb, max 3 ggr per dygn

Hormonöverproduktion (vid SI-NET)

 

Serotonin ger sekretorisk diarré

Biokemisk utredning med tumörmarkörer

Vid otillräcklig effekt av SSA och kvarstående högt 5-HIAA kan man hämma serotoninsyntes med telotristatetyl.

 

Telotristatetyl 250 mg x 1–3.

 

Retroperitoneal och mesenteriell fibros/tumörväxt vid SI-NET

Patienterna får venös stas och ischemi i tarmar, vilket ger diarré kombinerat med smärta efter måltid

Radiologisk utredning: lymfkörtelmetastaser vid mesenterialroten?

Anamnes: tillståndet är ofta förknippat med smärtor efter matintag

Kirurgi?

Analgetika mot smärtor

 

Medicinsk behandling:

Somatostatinanaloger

Hämmar utsöndring av pankreassaft och galla, vilket ger försämrad digestion och absorption av fett. Förekomst av steatorré1

 

Behandling med pankreasenzym bör alltid övervägas vid insättning av fulldos SSA.

 

Creon 25000: 2–5/måltid samt 1 till mellanmål

Kirurgisk behandling:

Lång resektion av distala ileum

Gallsaltsmalabsorption, vilket kan leda till gallsaltsdiarré med försämrat upptag av fett. Detta kan resultera i steatorré1

Ev utredning med S-7-OH-kolestenon eller 75SeHCAT

Behandlingsförsök med gallsyrebindare (resiner) kan göras utan föregående utredning. OBS! Långvarig behandling med resiner kan ge försämrat upptag av fett och kalcium (motsatt effekt). Remittera till gastroenterolog/tarmsviktsmottagning

Kolestyramin 4g x 1, kan trappas upp till 4g x3.

Alternativ: Kolestipol

Resektion av ileocaekalvalveln

Snabbare tarmpassage ger minskad absorptions-förmåga, med förlust av vätska och elektrolyter som följd (sekretorisk diarré). Ev bakteriell överväxt

 

Laktulos-H2-utandningstest användbart för att ställa diagnos bakteriell överväxt i tveksamma fall

Hämma tarmmotorik (Loperamid och Kodein). Kompensera vätske- och elektrolytförluster, i första hand enteralt. I samråd med gastroenterolog: antibiotika vid misstanke om bakteriell överväxt (Metronidazol, Rifaximin)

 

Loperamid 2 mg, max 8/dygn.

Kodein 25 mg, max 3/dygn

 

Omfattande tarmsresektion

Kan leda till tarmsvikt

 

Remiss till tarmsvikts-mottagning eller specialintresserad gastroenterolog

Loperamid kan ökas till 6 mg x 4, Kodein kan ökas till 50 mg x 3

 

Låga serumnivåer av vitamin D och B12 är vanligt vid SI-NET med diarré/steatorré och efter resektion av distala ileum. Supplementering med kalk, vitamin D och B12 bör övervägas. För monitorering mät i första hand 25-OH-vitamin D, PK (förhöjt vid K-vitaminbrist eller leversvikt) för uppskattning av de fettlösliga vitaminerna och kobalamin (B12).

Överväg även monitorering av kalcium, magnesium, PTH, albumin.

Om patienten fortfarande har uttalade besvär trots ovanstående tabell:

  • Har dietisten varit inkopplad? Kostråd kan göra stor skillnad, se kapitel 14 om nutrition
  • Remiss till gastroenterolog – finns alternativa förklaringar till diarrén?