Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer

Strukturerad och likformig redovisning av åtgärder och behandlingsresultat är viktigt för att kunna göra öppna jämförelser och genomföra förbättringsarbete samt för forskning och utveckling. Det är vårdprogramgruppens mål att alla nya fall av NET ska registreras i ett kvalitetsregister via Regionala cancercentrums nationella IT-plattform INCA (informationsnätverk för cancervården).

Socialstyrelsen har definierat riktlinjer för val av indikatorer.

Indikator

Målvärde

Andel patienter som registrerats i kvalitetsregister.

100 %

Andel patienter som diskuterats vid multidisciplinär konferens.

> 80 %

Tid från remissutfärdande till första besök
hos läkare på specialistmottagning.

> 80 % inom 28 dagar

Tid från behandlingsbeslut till kirurgi.

> 80 % inom 6 veckor

Tid från behandlingsbeslut till start av onkologisk behandling.

> 80 % inom 14 dagar

Tillgång till kontaktsjuksköterska

100 %