Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendation

Alla patienter med NET bör diskuteras vid en multidisciplinär NET-konferens. (⊕⊕)

Den multidisciplinära konferensen (MDK) syftar till att öka kunskapsöverföringen, vilket i sin tur ökar det gemensamma lärandet mellan yrkesroller och över disciplingränser. Senare studier visar att dessa konferenser på så sätt kan effektivisera vårdkedjan med mindre krav på onödiga kompletterande utredningar inför behandlingsstarten.

Konferenserna är tidskrävande och det är mycket viktigt att de är väl strukturerade och att de dokumenteras. En kontaktsjuksköterska bör alltid närvara vid konferenserna.

Multidisciplinära videokonferenser är ett sätt att involvera remittenterna från andra sjukhus och på så sätt sprida kunskapen utanför det egna sjukhuset och skapa en dialog om behovet av utredningar och indikationer för behandling av patienter som remitteras i framtiden. De kan också vara underlag för direkt eller senare registrering i kvalitetsregister på hemsjukhuset eller av föredragande på konferensen.

MDK är en garanti för att GEP-NET-patienterna får en adekvat bedömning av kompetenta personer. Patienternas utredning och behandling ska inte vara beroende av enbart enskilda personers förslag.

Flera kvalitetsregister har med MDK som en viktig kvalitetsindikator som redovisas i SKL:s öppna jämförelser och detta gäller även för GEP-NET. Studier från dessa kvalitetsregister pågår för att klargöra om patienter som diskuterats vid konferenser har en bättre prognos.

MDK för NET ska inbegripa följande specialister med särskild kompetens: patolog/cytolog, bild- och funktionsdiagnostiker (radiolog och/eller nuklearmedicinare), onkolog, endokrinolog samt endokrinkirurg. Vissa av dessa specialiteter kan representeras av en och samma person, utifrån lokala förutsättningar. Ett flertal kringspecialiteter ska finnas tillgängliga då behov uppstår (exempelvis gastroenterolog, kolorektalkirurg/gastrokirurg, dietist, genetiker, kurator med flera).

Ett antal operationer vid GEP-NET involverar inte bara endokrinkirurger utan även kirurger med kompetens inom områdena för lever, pankreas, kärl och kolon. Det är därför av stor vikt att dessa discipliner inte enbart närvarar vid kirurgin utan även vid MDK.