Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Nivåstrukturering

Nivåstrukturering av cancervård (och annan sjukvård) är ett relativt nytt begrepp. Man eftersträvar att bygga ett sjukvårdssystem där varje åtgärd utförs på den mest lämpliga nivån för att i första hand säkra en hög behandlingskvalitet och patientsäkerhet, och i andra hand ta hänsyn till ekonomi, bekvämlighet och regionala förutsättningar. Man har därför identifierat fyra olika nivåer, inom vilka en patient kan befinna sig under olika faser av vårdförloppet. Det är viktigt att notera att den optimala vårdnivån kan variera över tid.

Följande nivåer har etablerats:

a) Vårdcentraler, närsjukhus, palliativ vård.

b) Centrallasarett eller länssjukhus. Organspecialister med god kompetens att handlägga flertalet fall och som har möjlighet till kontakt med multidisciplinär konferens.

c) Universitetssjukhus. Multidisciplinär konferens inom sjukhuset med väl subspecialiserad specialistsjukvård.

d) Klinik, i regel vid universitetssjukhus, som genomför högspecialiserad utredning eller behandling som inte kan erbjudas inom alla regioner.

Många patienter med NET söker först primärvården på grund av mer eller mindre diffusa bukbesvär. Patienten remitteras därefter för behandling eller fortsatt utredning till nästa nivå (B eller C) enligt ovan. Alla patienter med NET ska diskuteras på en MDK (C). Därefter kan sannolikt många patienter handläggas inom nivå B, förutsatt att särskild kompetens finns där.

Emellertid finns vissa kategorier av patienter med NET som definitivt bör handläggas på nivå C–D. Till dessa hör avancerad NET av olika slag, liksom ovanligare tillstånd. För en detaljerad beskrivning av nivåstruktureringen av NET, se respektive diagnoskapitel.

För patienter med NEC gäller att de vanligen söker vård på grund av ospecifika symtom som trötthet, smärta och viktnedgång. Alla NEC patienter bör diskuteras på MDK (vårdnivå C). Det är dock viktigt att inte fördröja tiden till behandlingsstart när diagnosen är fastställd. Specialist bör konsulteras för val av behandling och diskussion på MDK får för dessa patienter ske i efterhand.

Nästa kapitel
19 Kvalitetsregister och hälsoekonomi