Till sidinnehåll

Primär prevention

5.1

Levnadsvanor

Generellt finns inga starka samband mellan levnadsvanor och insjuknande i lymfom.

Långvarig rökning (> 40 år) ger en nära fördubblad risk att insjukna i PTCL. Måttlig alkoholkonsumtion förefaller minska risken att insjukna i de flesta lymfomtyper, inklusive PTCL UNS, ALCL och AITL. En något ökad risk att insjukna i T-cellslymfom har setts bland personer som någon gång jobbat som textilarbetare eller elektriker (Wang et al., 2014).

Högt BMI (body mass index) har i flera studier visats öka risken för lymfom i allmänhet, men denna riskökning förefaller inte gälla perifera T-cellslymfom (Murphy et al., 2013).

Det finns inga tydliga belägg för att vissa födoämnen påverkar risken att insjukna i T-cellslymfom, men diagnostiserad celiaki (glutenintolerans) är förenat med en kraftigt ökad risk (18 gånger) att insjukna i T-cellslymfom i tarmen (Delabie et al., 2011).

Bröstimplantatsassocierat ALK-negativt T-cellslymfom uppträder hos ca 1 av 30 000 kvinnor som fått bröstimplantat.