Till sidinnehåll

Bilaga 3 Definition av targetvolymer vid strålbehandling av rektalcancer

Totala target innefattar sammanlagda volymen av deltarget 

Deltarget 1–4 ingår alltid, samt beroende på tumörutbredning (och patient) valda delar av deltarget 5–10 

Ev. vanishing lesions medtages. 

Modiferat från Valentini et al, PMID 27528121 samt Ng et al, PMID 22401917 

Isotropt CTVN ritas på MR (om MR finns) 

OAR: S1-S2, bladder, bowelbag, femurheads. Ritas på MR (om MR finns) utom bowel bag som ritas på DT. PTV läggs på av fysiker 

Targetritningsmall för 

strålbehandling av rektalcancer 

Deltarget 

Target utbredning CTVN: 7–8 mm marginal kring kärl minus skelett/muskler om annat ej anges 

Target utbredning ITVN 

Inkluderas vid 

1 Primärtumör 

Anisotrop maginal: 15 mm marginal från GTVT till CTVT eller zCTVT men 20 mm kraniellt och kaudalt 

 

 

Alltid 

2 Lgl presakralt, pelvin del  

 

Övre gräns: bifurkationen a iliaca ext/int alt promotorium  

Nedre gräns: mesorektums kaudala gräns  

 

Alltid 

(Sänkt kraniell gräns till S2-S3 om ≤T3,N0,MRF- och ej hög T.*  

Alltid minst 20 mm från övre GTVT till översta CTVN-snitt) 

 

3 Mesorektum 

 

 

Övre gräns: rektosigmoidala övergången 

Nedre gräns: m levator anis fäste i externa sfinktern (där mesorektalt fett upphör) 

Bakre gräns: presakral loge till början av fossa ischiorectalis 

I övrigt följ mesorektum 

 

Isotropt CTV: Anteriort tas hänsyn till blåsans variation upp till 10 mm. Överväg detsamma om T4 föreligger nära uterus/vesikler.  

Posteriort tas hänsyn till bäckensvankning ffa lägre tumörer med 5 mm. 

Alltid 

4 Lgl lateralt, a iliaca interna 

(ligger lateralt om mesorektum och presakrala lgl) 

Övre gräns: bifurkation a iliaca externa/interna 

Nedre gräns: levator ani fäste i externa sfinktern (där mesorektalt fett upphör) 

Anterior gräns: 8 mm framför kärl i övre pelvis. Mellersta pelvis: fram t externkärl. Nedre pelvis: ca halva m obturatorus buk  

Lateral gräns: m ilopsoas, m piriformis, m obturatorius int samt ben 

 

Alltid 

(Sänkt kraniell gräns till S2-S3 om ≤T3,N0,MRF- och ej hög T .* 

Alltid minst 20 mm från övre GTVT till översta CTVN-snitt) 

5 Lgl lateralt, obturatorius 

(mkt liten volym) 

Övre gräns: 5 mm ovan canalis obturatorius 

Nedre gräns: canalis obturatorius 

Anterior gräns: höftkulans bredaste punkt cirka 

Medial gräns: blåsa 

 

Positiva lgl längs a iliaca interna, T4, N2, tumörer nedom peritoneala omslagsvecket  

6 Lgl invid a.iliaca externa  

Övre gräns: bifurkation a iliaca externa/interna 

Nedre gräns: Mellan acetabulums tak och ramus pubis superior  

Anteriort gräns: längs iliopsoas utvidga 15 mm anterolateralt 

 

Överväxt på anteriora organ, som prostata, vesiklar, uterus, urinblåsa & vagina eller positiva lgl i obturatorie- eller inguelogerna 

7 Sfinkter 

Övre gräns: Anorektala övergången–>hela sfinkter medtages 

 

 

Vid växt i sfinkter/analkanal  

8 Fossa ischiorectalis (FIR) 

Fettriangel som begränsas av levator ani, m obturatorius och m gluteus, posteriort tills m gluteus ”vänder” medialt 

Nedre gräns: anal verge (sfinktern inkluderas) nedre gräns–>tuberositas ishii 

 

Infiltration av externa sfinktern, levatorer eller fossa ischiorectalis 

9 Lgl inguinalt, pars profunda et superficialis 

Övre gräns: i höjd med externakärlens passage ut ur pelvis 

Nedre gräns: tuberositas ishii 

Anteriormedial gräns: minst 20 mm, medtag synliga lgl/lymfocele 

Posterior gräns: Närliggande muskler 

 

Positiva lgl inguinalt, nedom linea dentata, massiv växt externa sfinktern eller överväxt på nedre vagina 

10 Lgl iliaca communis 

Övre gräns: aortabifurkationen och/eller ca 10 mm ovan positiva lgl 

Nedre gräns: bifurkation a iliaca externa/interna 

 

Vid positiva lgl tas MDT-beslut om detta target övre gräns individuell – beakta risk för toxicitet 

Förklaring till deltarget 2 och 4 

 

 

*Kongruent med Valentini et al. 

 

Nedan kan övervägas som kraniell gräns om ≤T3 och ej hög T (Hög T = ≥ 10 cm från anal verge): 

-MFR- med enbart mesorektala lgl-met: S1/S2 (Syk et al PMID 18495376 )  

-MRF- med N0: S2/S3  

(Nijkamp et al PMID 20646849) 

 

Dock ALLTID minst 20 mm från övre GTVT till översta CTVN-snitt 

 

Utarbetat av:  

Caroline Staff (sammankallande), Cecilia Lagerbäck, Pehr Lind, Jan-Erik Frödin, Alexander Valdman, Mattias Hedman (samtliga i Stockholm) 

Martin Nilsson (Lund), Calin Radu (Uppsala), Per Albertsson (Göteborg), Mattias Thomasson (Umeå), Björn Zackrisson (Umeå)