Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Neoadjuvant/preoperativ behandling av koloncancer

12.1

Cytostatikabehandling

Traditionellt planeras koloncancer för direktkirurgi. I undantagsfall ges preoperativ cytostatikabehandling vid lokalt avancerad koloncancer i syfte att krympa tumören inför kirurgi.

Detta synsätt kan komma att ändras när resultatet av FOxTROT-studien publiceras. I studien randomiserades patienter med lokalt avancerad koloncancer till direktoperation eller till preoperativ cytostatika (med eller utan tillägg av antikroppar) följt av operation. En pilotstudie visar att säkerheten avseende mortalitet och morbiditet var jämförbar mellan grupperna. Efter 2 års uppföljning reducerades risken för återfall, men resultaten är ännu inte tillräckliga för att ändra behandlingsrutinerna.

12.2

Strålbehandling

För koloncancer har strålbehandling studerats i betydligt mindre omfattning än för rektalcancer. Preoperativ strålning har inget tilläggsvärde vid koloncancer som bedömts vara operabel. I en amerikansk registerstudie på patienter med cT4-koloncancer sågs dock signifikant högre andel R0-resektioner och bättre överlevnad bland den lilla andel patienter som fick preoperativ strålbehandling (McLaughlin et al., 2019). Några randomiserade studier som belyser detta finns inte publicerade. Även om evidensen således är svag kan man överväga kombinerad strål- och cytostatikabehandling vid lokalt avancerad koloncancer med överväxt på intilliggande icke resektabel vävnad, om fjärrmetastaser inte föreligger, förslagsvis 50,4 Gy i kombination med 5-FU/capecitabin).

Nästa kapitel
13 Neoadjuvant/preoperativ behandling av rektalcancer