Till sidinnehåll

Primär prevention

Rekommendationer

 

Undvik

  • Mer än 30 g alkohol/dag
  • Processat kött
  • Övervikt
  • Rökning

Uppmuntra till

  • All form av fysisk aktivitet
  • Fullkorn, fiber och mejeriprodukter
  • C-vitaminrik mat, fisk och vitamin D

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor och arbetet bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor. Detta material bör användas av primärvården för att underlätta för riskgrupper att göra livsstilsförändringar.

Faktorer som i epidemiologiska studier har visats ge ökad risk för insjuknande i kolorektalcancer är övervikt, hög konsumtion av rött och processat kött, hög alkoholkonsumtion och tobaksbruk 14.

Det är svårt att säkerställa enskilda faktorers specifika inverkan på risken att insjukna i kolorektalcancer, men de ovan rekommenderade faktorerna har en tydlig epidemiologisk koppling till cancer i allmänhet och kolorektalcancer i synnerhet och bör därför avrådas från i primärpreventivt syfte.

WHO (Världshälsoorganisationen) uppskattar att 30–50 % av all cancer kan förebyggas genom att minska tobaksbruk, förbättra matvanorna, minska alkoholkonsumtionen samt öka den fysiska aktiviteten i ett befolkningsperspektiv 15. I Storbritannien har man beräknat att 18–31 % av all kolorektal cancer skulle kunna förhindras genom ändrade kost- och levnadsvanor. För danska förhållanden har man uppskattat att följsamhet till fem rekommendationer kring livsstil (fysisk aktivitet, midjemått, rökning, alkohol och kost) skulle kunna minska antalet fall av kolorektal cancer med 23 %. WCRF rekommenderar en konsumtion av rött kött på mindre än 500 g i veckan. Livsmedelsverket håller WCRF:s linje och rekommendationer för att minska risken för cancer ("Limit red and processed meat. Eat no more than moderate amounts of red meat and little, if any, processed meat,"), se avsnitt 4.2.2 Riskfaktorer