Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Humant koriongonadotropin

Humant koriongonadotropin (hCG) kan tjäna som typexempel på en närmast idealisk tumörmarkör. De i dag mycket känsliga analysmetoderna för hCG har dock visat att man även normalt kan ha mycket låga men mätbara halter av hCG. Normala och maligna trofoblastceller producerar hCG. Det krävs endast ~104 tumörceller för att producera detekterbara mängder hCG (20). En tumör på 1 mm3 beräknas innehålla 106 celler. hCG-värdet är vanligen högre vid en molagraviditet än vid en normal graviditet. hCG är också signifikant högre vid en komplett mola än vid en partiell, och ligger ofta över 100 000 IU/L vid en komplett mola (4).

Olika hCG-metoder kan ge mycket olika värden beroende på om de mäter intakt hCG, b-hCG eller nedbrytningsprodukter (21, 22). Metoder som är väl ägnade för graviditetsdiagnostik fungerar inte alltid bra för uppföljning av molor. De flesta kommersiella metoder är inte licensierade för malignitetsdiagnostik. Minimikrav på en analysmetod är att den skall reagera för både intakt hCG och fria isoformer av hCGβ. Rekommendationen är att den skall reagera för alla hCG-typer som det finns standarder för (hCG, hCGβ, nicked-hCG, nicked-hCGβ, hCGβ core fragment). Metoden skall också ha hög sensitivitet och specificitet. Med alla kommersiella analysmetoder finns risk för s.k. ”high-dose hook”, d.v.s att man kan få falskt låga värden vid mycket höga hCG-koncentrationer. Därför skall analys av nya patienters prover alltid kompletteras med analys av utspädda prover (1:100 och 1:10 000). Detta skall anges på remissen. Förekomst av anti-djur-antikroppar (t ex heterofila antikroppar och HAMA, humana anti-mus antikroppar) kan ge felaktiga värden (23). Dessa antikroppar passerar p.g.a. sin storlek inte ut i urin, varför urinanalyser här kan vara till hjälp. Vid misstanke om antikroppsinterferens kan man analysera med alternativ metod, vilken helst skall ha antikropp från annan djurart.

Analysen av proverna bör centraliseras till speciella laboratorier och utföras med samma standardiserade metod. Man skall inte analysera prover från en och samma patient vid olika laboratorier med olika testmetoder (21, 24).

Olika typer av trofoblastceller ger upphov till olika hCG-typer. Det verkar som trofoblastceller i tidig graviditet eller med invasiva egenskaper vid trofoblastsjukdom och ko-riocarcinomceller i högre grad producerar b-hCG och hyperglykosylerat hCG. Motsägande resultat föreligger huruvida mätning av hyperglykosylerat hCG och bestämning av kvoten b-hCG/hCG är till hjälp för att kunna skilja invasiva molor från icke-invasiva (20). Kvoten b‑hCG/hCG kan sannolikt vara till hjälp för att utesluta förekomst av koriocarcinom eller PSTT.

Nästa kapitel
9 Symptom, kliniska fynd, diagnostik och utredning