Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Mål med vårdprogrammet

Vårdprogrammets mål är att skapa nationella riktlinjer för omhändertagandet av patienter med gestationell trofoblastsjukdom (GTD).

Grundat på de mycket goda internationella erfarenheterna gällande centralisering av vården av patienter med trofoblastsjukdomar föreslår vi följande modell för nivåstrukturering.

Bildande av en referensgrupp med deltagare representerande de gyn-onkologiska enheterna vid universitetssjukhusen och kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset samt representanter för patologi, bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin bildas.

Upprättande av ett kvalitetsregister för trofoblastsjukdomar med möjlighet att följa och utvärdera hCG-diagram.

Behandling och uppföljning av okomplicerade molagraviditeter sker på respektive kvinnoklinik. Alla kvinnokliniker erbjuds möjlighet att anmäla inträffade fall till referensgruppen och kvalitetsregistret. Referensgruppen har en regelbundet återkommande telefon/videokonferenstid, där man diskuterar nya fall och fall under uppföljning eller behandling. Kvinnokliniker som har fall anmälda eller är intresserade kan delta i konferenserna och på så sätt få stöd och hjälp i bedömningen av sina egna fall och även ta del av diskussionerna vid rapporteringen och bedömningen av övriga fall.

Fall av GTN (persisterande trofoblastsjukdom) handläggs med stöd av referensgruppen på enheter för gynekologisk onkologi vid Regionsjukhus (i Stockholm handläggs fallen av Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset).

Ultrahögriskfall centraliseras till en enhet. Det rör sig endast om enstaka fall per år.

hCG-analyserna bör standardiseras och endast utföras vid speciella enheter. Detta är en förutsättning för att kunna jämföra hCG-kurvor mellan olika patienter från olika delar av landet.

Den skisserade modellen möjliggör en snabbare utveckling av kompetensen hos fler personer.

Nästa kapitel
6 Bakgrund och orsaker