Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Tvillinggraviditet med mola och ett normalt foster

En tvillinggraviditet bestående av en mola och ett normalt foster är ovanligt och förekommer endast i 1/200 000-100 000 graviditeter (87). På ultraljud ses en cystiskt omvandlad placenta åtskild från ett foster med normalt utseende och med normal placenta (88). Omkring 50 % av dessa graviditeter har föregåtts av fertilitetsbehandling (18). Maternella komplikationer som ökad risk för blödning, preeklampsi och sena missfall gör dessa graviditeter till en obstetrisk utmaning (88, 89). Risken för att utveckla GTN är omkring 20 %. Det rör sig nästan alltid om en CHM. Risken att utveckla GTN stiger inte med graviditetslängden (87, 90).

Det största materialet (n=77) har rapporterats från Charing Cross (87). I det materialet födde 38% av de kvinnor som valde att genomföra graviditeten levande barn. Graviditetslängden var i median 35 veckor. Vid the World Congress on Gestational Trophoblastic Disease 2013 (91) uppdaterades materialet från Charing Cross (n=90). Femtioen kvinnor fullföljde graviditeten och födde 29 levande barn (57 %), 20 fick missfall och 2 barn var dödfödda. Tjugosju procent (24/90) utvecklade GTN. Från andra centra med mindre material rapporteras högre siffror för GTN (88, 89, 92).

Fall med tvillingraviditet med mola och ett normalt foster skall diskuteras i referensgruppen och i multidisciplinär konferens.

Nästa kapitel
13 Multidisciplinär konferens