Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 15: NBI (Narrow Band Imaging)

Rekommendationer 

Det vetenskapliga underlaget för användande av NBI vid diagnostik och i samband med TURB är hittills begränsat (⊕⊕).

Vid NBI ökar kontrasten mellan normal och hypervaskulariserad vävnad genom att ljuset filtreras i två våglängder (415 och 540 nm) vilka absorberas av hemoglobin och därmed underlättar upptäckten av tumör i urinblåsan. Fördelarna med NBI är att metoden är lätt att använda och inte kräver någon föregående instillation i blåsan som vid fotodynamisk diagnostik (PDD), och metoden finns inbyggd i cystoskopiutrustningen. Precis som vid PDD ger tekniken en bristande specificitet vid inflammatoriska lesioner i blåsan.  

Det finns visst vetenskapligt stöd för att NBI förbättrar detektionen av icke-muskelinvasiv cancer, inkluderande Tis, vilket tycks ge minskad recidivfrekvens, men dessa studier är inte randomiserade och ofta retrospektiva (1-3).  

Studierna skiljer sig åt i upplägg och har överlag få patienter. Hittills finns inga långtidsdata avseende recidivfrekvens, även om korttidsuppföljningen visar fördel för användande av NBI vilket belysts i två översiktsartiklar (4-5). Tekniken verkar lovande och en större randomiserad studie publicerades 2016 där 965 patienter genomgick TURB med antingen vitt ljus eller NBI (6). Studien kunde dock bara visa att recidivrisken minskade för lågriskpatienter. 

I två nyligen publicerade danska studier fann man att NBI kan vara ett alternativ till PDD vid diagnos av Tis och flacka dysplasieroch att det kan öka detektionsfrekvensen främst vid blåstumörkontroller (7,8). 

Referenser 

  1. Herr HW, Donat SM. Reduced bladder tumour recurrence rate associated with narrow-band imaging surveillance cystoscopy. BJU Int 2010;107: 396-98 
  2. Cauberg EC, Mamoulakis C, de la Rosette J et al. Narrow band imaging-assisted transurethral resection for non-muscle invasive bladder cancer significantly reduces residual tumour rate. World J Urol 2011;29: 503-09 
  3. Geavlete B, Multesco R, Stǎnescu F et al. NBI cystoscopy in routine urological practice- from better vision to improve therapeutic management. J Med Life 2014;7: 282-86 

  4. Bach T, Munschter R, Herrmann TR et al. Technical solutions to improve the management of non-muscle-invasive transitional cell carcinoma: summary of a European Association of Urology Section for Uro-Technology (ESUT) and Section for Uro-Oncology (ESOU) expert meeting and current and future perspectives. BJU Int 2015;115: 14-23 

  5. Liu JJ, Droller MJ, Liao JC. New optical imaging technologies for bladder cancer: considerations and perspectives. J Urol 2012;188: 361-68 

  6. Naito, S., et al. The Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) Multicentre Randomised Trial of Narrow Band Imaging-Assisted Transurethral Resection of Bladder Tumour (TURBT) Versus Conventional White Light Imaging-Assisted TURBT in Primary Non-Muscle-invasive Bladder Cancer Patients: Trial Protocol and 1-year Results. Eur Urol 2016;70: 506-515

  7. Drejer D, Béji S, Oezeke R et al. Comparison of White Light, Photodynamic Diagnosis, and Narrow-band Imaging in Detection of Carcinoma In Situ or Flat Dysplasia at Transurethral Resection of the Bladder: the DaBlaCa-8 Study. Urology 2017;102: 138-142

  8. Drejer D, Béji S, Munk A et al. Clinical relevance of narrow-band imaging in flexible cystoscopy: the DaBlaCa-7 study. Scand J Urol 2017;51: 120-123

Nästa kapitel
Bilaga 16: Intravesikal termokemoterapi och EMDA (electromotive drug administration)