Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Epidemiologi

Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till uretra, men urinblåsecancer är den helt dominerande uroteliala tumören. Incidensen av urinblåsecancer varierar mellan olika länder och världsdelar. I  Sverige har vi en incidens på cirka 2 800 fall per år och varje år dör 700 individer till följd av urinblåsecancersjukdomen. Samtidigt är prevalensen, d.v.s. antalet individer som lever med diagnosen urotelial cancer (urinblåsecancer och övrig urotelial cancer) i Sverige, 24 500 per den 31 december 2014 (1). Under senare delen av 1900-talet hade vi en ökande incidens, och i Cancerfondsrapporten 2017 är cancer i urinblåsa och urinvägar den tredje vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Könsfördelningen mellan män och kvinnor är ungefär 3:1 (figur 1).  

Medelåldern vid insjuknande i Sverige är 73 år, även om blåscancer också förekommer i yngre åldrar (2). Dödligheten har varit oförändrad trots tecken på att överlevnaden förbättrats, se figur 2. 

Urinblåsecancer är till övervägande delen av urotelialt ursprung. Skivepitelcancer, adenokarcinom och andra vävnadsursprung förekommer också, men utgör endast ett par procent av alla tumörer i blåsan. Vid diagnos är 70–75 procent icke-muskelinvasiva cancrar (stadium Ta, T1 eller Tiscarcinoma in situ) och 25–30 procent muskelinvasiva tumörer (stadium T2–T4).   

Incidensen för njurbäckencancer är i Sverige cirka 180 fall per år och för uretärcancer 130  fall per år. Könsdifferensen är mindre påtaglig vid urotelial cancer i övre urinvägarna jämfört med blåscancer.  

Av de patienter som debuterar med cancer i övre urinvägarna kommer cirka 30 procent att senare drabbas av urotelial tumör även i blåsan (3), medan endast ett par procent av de patienter som debuterar med urinblåscancer har en synkron tumör i övre urinvägarna, eller kommer senare att utveckla en tumör där. Patienter med tumör i trigonum och med multipla tumörmanifestationer har en högre frekvens av cancer även i övre urinvägarna (4). 

Figur 1 . Cancerfall i urinblåsa, njurbäcken och urinledare i Sverige (åldersstandardiserad och ostandardiserad incidens per 100 000 invånare) 

Figur 2 Antal döda per 100  000, C67 Malign tumör i urinblåsan, riket, ålder 085+, båda könen 

Referenser

  1. http://www.iarc.fr
  2. Urinblåse- och urinvägscancer, Årsrapport nationellt kvalitetsregister, diagnosår 2016 
  3. Seisen T, Granger B, Colin P et al. A Systematic Review and Meta-analysis of Clinicopathologic Factors Linked to Intravesical Recurrence After Radical Nephroureterectomy to Treat Upper Tract Urothelial Carcinoma. Eur Urol 2015;67: 1122-1133
  4. Palou J, Rodriguez-Rubio F, Huhuet J et al. Multivariate analysis of clinical parameters of synchronous primary superficial bladder cancer and upper urinary tract tumor. J Urol 2005;174: 859-861
 
Nästa kapitel
4 Makrohematuri och etiologi